ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

ביטול הרשמה

על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב למדור רישום. תאריך קבלת ההודעה במדור רישום הוא התאריך הקובע להחזר המקדמה כולה או מחציתה.

ביטול לימודים

על ביטול הלימודים יש להודיע בכתב למנהל סטודנטים, המבטל לימודיו עד תום תקופת השינויים חייב למחוק את המערכת. אחרת יהיה חייב בשכר לימוד מעבר למקדמה.

הפסקת לימודים

המפסיק לימודיו במהלך השנה (לאחר תום תקופת שינויים), יודיע בכתב למנהל סטודנטים.

חישוב שכר הלימוד יעשה בהתאם.