הפחתה

שיעור ההפחתה נכון לשנה"ל תשע"ב הוא 26%, לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.

לימודי B.Ed.

  • סטודנט ל B.Ed שירשם בשנה"ל הראשונה למערכת חלקית (שאינה מלאה), ישלם שכר לימוד מלא ללא הפחתה. עם ההרשמה לתוכנית לימודים מלאה יזוכה הסטודנט בגובה ההפחתה השנתי.
  • ההפחתה ניתנת עד 120% מערכת.
  • הפסקת לימודים - לסטודנט שיפסיק לימודיו במהלך השנה הראשונה ההפחתה תבוטל ויהיה עליו להשלים את תשלום שכר הלימוד. סטודנט בשנים מתקדמות שהפסיק לימודיו יהיה זכאי להפחתה יחסית לחודשי הלימוד בפועל.
  • מורה הלומד ל B.Ed. ומקבל השתתפות בשכר לימוד ממשרד החינוך אינו זכאי להפחתה.

לימודי B.A ו B.Sc.

  • סטודנט שצבר 18 נ"ז (צבר = נרשם ועמד בהצלחה בדרישות האקדמיות) יהיה זכאי להפחתה. כל עוד לא נצברו 18 נ"ז ישלם הסטודנט שכר לימוד מלא. לכשיצברו 18 נ"ז יזוכה הסטודנט על כל שכר הלימוד ששילם.
  • סטודנט בסטטוס "לא מן המניין" אינו זכאי להפחתה. גם כאשר יוסדר הסטטוס ל "מן המניין" לא יהיה זכאי להפחתה על נ"ז שנצברו בתקופה בה היה מוגדר כ "לא מן המניין".