תעריפי אישורים וקנסות

אישורים וקנסות

סכום

אישור לימודים או גיליון ציונים משנים קודמות

30

אי השתתפות בבחינה במועד ג' ללא הודעה מראש

95

וויתור אקדמי

180

הדפסת כרטיס נבחן במשרדי מדור שכר לימוד

30

המחאה שלא כובדה ע"י הבנק

22

הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק

26

הוצאת המחאה מהבנק

14

ביטול עסקת אשראי

50

יעוץ מאוחר ל- B.A. ו- B.Sc

200