בסיסי ידע בתפקוד פרופסיונאלי של מורים בזיקה לתהליכים רפלקטיביים ולמאפיני הקוריקולום של הכשרת מורים

מחבר/ים: 
שלומית אבדור
עמודים: 
165-209

ד"ר שלומית אבדור.

בסיסי ידע בתפקוד פרופסיונאלי של מורים בזיקה לתהליכים רפלקסיביים ולמאפייני הקוריקולום של הכשרת מורים.

תארנים:

פרופסיה, ידע פרופסיונאלי, הוראה וחינוך, הכשרת מורים, פיתוח פרופסיונאלי של מורים, רפלקציה, מורי מורים, מחקר בחינוך, קוריקולום בהכשרת מורים.

תקציר

המאמר מציג מיפוי של בסיסי ידע הקיימים בפרופסיות מורכבות ושל דרכי התגבשותם בפעולת הפרופסיונאל, ומנתח תהליכים בהכשרה ובפיתוח פרופסיונאלי של מורים בזיקה להם.

בחלקו הראשון מתמקד המאמר בהגדרות למושגים פרופסיה וסמי-פרופסיה, בוחן לאורם את מהות סוגי הידע הנגזרים מהם ומציג אותם במיפוי סכמאתי. בחינה זו מתמקדת בבירור מאפייני ידע פרופסיונאלי נדרש לעוסקים בחינוך ובהוראה, ומרחיבה בהבנת משמעות האפיסטמולוגיות הפוזיטיביסטית, הפרשנית, הביקורתית ו״האפיסטמולוגיה של הפרקטיקה״, כבסיס להכשרה ולטיפוח פרופסיונאלי של מורים. השימוש הנרחב במושג רפלקציה והצגת מרכזיותם של תהליכים רפלקטיביים בהכשרה ובעבודתם של מורים מנוסים, מחייבים הבהרה של המושג ומשמעויותיו, ובזאת עוסק חלקו השני של המאמר . המאמר מסתיים בדיון בתפקידם של לימודי החינוך, שהם התשתית לפיתוח פרופסיונאלי של מורים, ובמשתמע מכך לגבי מעורבותם של מורי מורים בהכשרה פרופסיונאלית להוראה.