החינוך הכללי באקדמיה האמריקנית במאה העשרים- האומנם מאירופוצנטריות לרב-תרבותיות?

מחבר/ים: 
ד"ר רוני ריינגולד
עמודים: 
211-234

ד"ר רוני ריינגולד.

החינוך הכללי באקדמיה האמריקנית במאה העשרים- האומנם מאירופוצנטריות לרב-תרבותיות?

תארנים: רב-תרבותיות, חינוך רב-תרבותי, השכלה גבוהה, חינוך כללי, ארה״ב, אירופוצנטריות.

תקציר

מאמר זה דן באופן כרונולוגי בתולדות ״החינוך הכללי״ באקדמיה האמריקנית לאורך המאה העשרים.

ארבע התקופות הנדונות הן: התקופה שמסיום מלחמת העולם הראשונה, עת נוסדו תוכניות ה״חינוך הכללי״ לראשונה, ועד ל״מרד הסטודנטים״, שבמהלכה ניתנה הגמוניה מוחלטת לתרבות המערב; התקופה של ״מרד הסטודנטים״ (1964-1972) שבה בוטלו כלל תוכניות החובה; התקופה שמשנות השבעים ועד שנות התשעים שבמהלכה התקיים פולמוס עז בין אירופוצנטרים ורב-תרבותיים; והתקופה הרביעית, שהחלה בראשית שנות התשעים, שבה הרב-תרבותיות קבלה מעמד של קונצנזוס כמעט מוחלט באקדמיה האמריקנית .

״החינוך הכללי״- קרי תוכנית לימודי חובה במדעי-הרוח לכלל תלמידי התואר הראשון- הוא ביטוי לחזון של מערכת ההשכלה הגבוהה בארה״ב לגבי דמותן הקיימת והראויה של החברה והתרבות האמריקניות. לפיכך התמורות שהתחוללו ב״חינוך הכללי״ במהלך המאה העשרים, מעידות, לכאורה, על ניצחון האידיאולוגיה הרב-תרבותית על זו האירופוצנטרית. מטרת המאמר היא להסב את תשומת הלב לכך שהניצחון הרב-תרבותי חלקי. האידיאולוגיה החד-תרבותית האירופוצנטרית, שנועדה להגן על ההגמוניה התרבותית של קבוצת האליטה הצליחה, לא פעם, לעיתים באופן גלוי ולעיתים באופן מסווה, לשמר לעצמה מקום מרכזי בתוכניות-הלימודים באקדמיה האמריקנית. לדעת הוגים רב-תרבותיים ביקורתיים זהו המצב גם כיום.