פיתוח מודעות ושינוי תפיסות מגדריות בהכשרת מורים

מחבר/ים: 
ד"ר אתי גלעד
עמודים: 
147-174

ד"ר אתי גלעד

פיתוח מודעות ושינוי תפישות מגדריות בהכשרת מורים.

תארנים:

מגדר וחינוך, סטריאוטיפים מינניים, מודעות אישית, שינוי עמדות וסטריאוטיפים מגדריים.

תקציר

מחקרים בנושא המגדר מצביעים על אי שוויון הזדמנויות בין המינים ועל פערים הקיימים במערכת החינוך. יצירת תרבות שוויונית בבית-הספר מחייבת כל מחנך, ובוודאי את המתכשר להוראה, לבחון את עמדותיו ודעותיו לפני שינחיל את ערכי השוויון לתלמידיו.

שתי מטרות למחקר זה: האחת, להעלות בקרב הסטודנטים להוראה את המודעות לנושאים מגדריים; השנייה, לבחון אם חלו שינויים אצל הסטודנטים בתפישות סטריאוטיפיות בעקבות השתתפותם בקורס שנתי בנושא מגדר וחינוך.

המחקר נערך במשך שנתיים, בקרב 53 סטודנטים להוראה שהשתתפו בקורס בחירה שנתי ״מגדר, תרבות וחינוך״, שהתקיים במכללה. הנתונים שנאספו נותחו בשיטה איכותית וכמותית וכלי המחקר כללו שאלונים סגורים ופתוחים, תצפיות ויומנים רפלקטיביים. השאלונים חולקו בשתי נקודות זמן: בתחילת שנה״ל ובסופה. ניתוח הממצאים נעשה במודל של 1985) Schein).

הממצאים הבולטים הם: במהלך שנה״ל חלו שינויים בקרב הסטודנטים ברמת הידע והמיומנויות, ברמת המודעות העצמית, ברמת האינטראקציה עם הסביבה וברמת ההתנהגות. בלט השינוי בדפוסי החשיבה, בעמדות ובתפישות מגדריות ברמה האישית. עלתה אצל הסטודנטים המודעות לנושאי מגדר ולחשיבות של יצירת אקלים כיתתי ובית-ספרי שניתנת בו הזדמנות שווה לשני המינים.