תהליכי שינוי במערכת החינוך - מקורס פנים אל פנים לקורס וירטואלי

מחבר/ים: 
ד"ר שוש מלאת, ד"ר אתי גלעד
עמודים: 
111-133

אתי גלעד, שוש מלאת

תהליכי שינוי במערכת החינוך - מקורס פנים אל פנים לקורס וירטואלי

תארנים

תהליכי שינוי, מאפייני למידה/הוראה, מיומנויות למידה/הוראה עתידניות, למידה וירטואלית.

תקציר

השינויים הטכנולוגיים המהירים המתרחשים בחברה העולמית ובחברה הישראלית מחייבים, את מערכת החינוך בכלל ואת מערכת הכשרת המורים בפרט, להתמודד עם דרכי הוראה חדשניות וסביבות הוראה מתוקשבות. סביבות למידה אלה מאפשרות למידה דינמית ובין-תחומית ומכינות את הלומדים להתמודדות טובה יותר עם מורכבות הלמידה בעידן של שינויים.

מטרות המחקר הן: אפיון תהליכי הלמידה/הוראה בקורס ״תהליכי שינוי במערכת החינוך״ הנלמד בשלוש מסגרות שונות ובחינת תהליכי השינוי מתרבות של סביבת למידה פיזית לתרבות למידה וירטואלית.

המחקר כלל 48 סטודנטים לתואר ראשון בשלושה קורסים מתקדמים בנושא ״תהליכי שינוי במערכת החינוך״: קורס פנים אל פנים, קורס בהנחיה מרחוק וקורס וירטואלי. שלושת הקורסים ניתנו כקורסי בחירה במשך שנת-לימודים אחת על ידי צוות אינטרדיסציפלינרי של שתי מרצות. המחקר נערך בשיטה איכותית כ- case study המאפשרת להגיע לתובנות על תופעות בהקשרים ובאתרים הממשיים שבהם הן מתרחשות. כלי המחקר כללו ראיונות, רפלקציות ושאלונים סגורים ופתוחים. השימוש בכלים שונים נראה עדיף על-פני שימוש בכלי אחד, לא רק בגלל ההצלבה שהם מאפשרים אלא גם מפני שהם מאפשרים תובנות על ההוראה, על הלמידה ועל ההנחיה הפדגוגית ומחזקים את התוקף הפנימי והחיצוני של המחקר (1987 ,Verloop, 1998; Kagan et al. & Meiyer). ניתוח הממצאים נעשה על-פי קטגוריות של מאפייני הלמידה ומאפייני השינוי בכל אחד מהקורסים.

הממצאים הבולטים הם:

א. הבדלים בין שלושת הקורסים במאפייני הלמידה הבאים לידי ביטוי בסביבת הלמידה, בדרכי הוראה, בפרופיל המרצה ובפרופיל הסטודנט. המרצה בקורס פנים אל פנים מאופיינת כדמות כריזמטית, בקורס הנחייה מרחוק -היא מנחה ומקדמת הישגים, ובקורס הוירטואלי היא מאופיינת כמובילה ללמידה עצמית.

ב. הבדלים בין שלושת הקורסים במאפייני השינוי בהיבטים של עמידה בלוחות-זמנים, היקף מטלות ועבודות, תקשורת בין הלומדים, וקשיים טכניים של הלומדים ושל המרצות. בקורס פנים אל פנים אופיינה אינטראקציה בלתי אמצעית בין המרצה לבין הסטודנטים, בקורס הווירטואלי, אינטראקציה פורמלית, ובקורס בהנחיה מרחוק אינטראקציה משולבת. בין הלומדים אובחנה תקשורת ברמה גבוהה בקורס פנים אל פנים ובשני הקורסים האחרים, הסטודנטים הרגישו בדידות.

ג. שינויים שחלו בשלושת הקורסים: בקורס הווירטואלי נוצרה תרבות למידה עצמית בכלים טכנולוגיים, בקורס הנחייה מרחוק נוצרה תרבות למידה עצמית לשיפור תמידי, ובקורס פנים אל פנים נוצרה תרבות למידה מגוונת.

אחת מהמלצות המחקר הנה פיתוח קהילות לומדות וירטואליות שבהן יהיה מקום לסגנונות הוראה ולמידה מגוונים.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004