גם אנחנו חוקרים:השתלמות מוסדית למורי אחוה ב"דרכי המחקר האיכותי"

מחבר/ים: 
איתן ישראלי
עמודים: 
14-20

ג ם  א נ ח נ ו  ח ו ק ר י ם: השתלמות מוסדית למורי אחוה ב״דרכי המחקר האיכותי"

איתן ישראלי

מבוא

בשלהי קיץ תשנ"ג רעשה הארץ, ובמיוחד עולם החינוך, בסיסמה שהידהדה באמצעי התקשורת: "החינוך עולה כיתה!" מודעות גדולות לציבור ומאמרי מערכת בכתבי-עת חינוכיים בישרו על ההשתלמות המוסדית ,כמנוף להשבחת איכות החינוך וכגורם אשר יזרז את המהפכה החינוכית שעליה הצהירה הממשלה בקווי-היסוד, עם היבחרה שנה קודם לכן .

ההשתלמות המוסדית אמורה היתה לחול גם על המכללות והסמינרים. בחוזר של א' בן-שבת, מזכ״ל הסתדרות המורים, נאמר ש"מטרתה היא לשפר את תהליך הכשרת עובדי-הוראה בדרך של פיתוח צוות והתפתחות הפרופסיה של מכשירי מורים, תוך כדי למידה הדדית ושיתוף בניסיון המצטבר". עוד נאמר, ש״ההשתלמות תיתן מענה לצרכים המשותפים של מערכת ההכשרה, ובכלל זה שיפור תהליכי ההוראה, ההדרכה וההתנסות המעשית, ולצרכים הספציפיים של המוסדות על-פי התמחותם המקצועית ואוכלוסיות-היעד שלהם ."

עם שהחוזר יצא בעיצומה של שנת הלימודים (ב-17 במארס 1994), מכללת אחוה כבר החלה בהשתלמות מוסדית בנושאים אחדים. אחד מהם - השתלמות ב"דרכי המחקר האיכותי". הצורך בנושא ספציפי זה לא אותר מלכתחילה, אלא ביטא צורך רחב של המכללה לערוך מחקרים ולהכשיר את עובדי המכללה לשם כך. נציג המכללה, ד"ר יעקב גרוס, הבהיר כי המוסד עובר אקדמיזציה ויש צורך בעשיית מחקר. אמנם יש מורים אחדים שעושים זאת, אבל יש תחושה אצל אחרים שהמחקר ה"רגיל" אינו מוכר דיו וגם אינו מאפשר לעסוק בכל הנושאים. אצל רבים נתפש המחקר כעול וכחובה, ולאנשים אין כלים לעשותו אלא אם כן יקבלו הדרכה במיומנויות המחקר. נושאים יש למכביר, וגם רצון טוב .

פגישת היכרות שנערכה בראשית ינואר 1994, הובילה - כעבור שבועיים - לגיבוש כתוב של תוכנית ההשתלמות ב"דרכי המחקר האיכותי". יצחק בן-ששון הודיע למורים, כי "השתלמות מוסדית בנושא המחקר תיפתח ב-1.2.94 ושהמשתתפים ילמדו את דרכי המחקר האיכותי ויקבלו הנחייה קבוצתית ואישית, שתוביל אותם להגשת הצעת מחקר במכללה (לא חובה). רוב המורים ביקשו את נושא המחקר להשתלם בו. הפגישות יתקיימו אחת לשבועיים, בתאריכים נקובים."