נציב קבילות הסטודנטים

ניתן לפנות לנציב קבילות סטודנטים בכל מקרה בו נעשה טיפול/הליך לא תקין וכן בכל נושא אשר לא בא על פתרונו ביחידות השונות בקמפוס ובהתאם לנוהל הפניות בכל מחלקה.

את הפנייה יש להפנות בכתב לנציב קבילות הסטודנטים מיכל רביבו שטיינר בדוא"ל michal_rs@achva.ac.il.

הקבילה תפרט את המעשים או את המחדלים שבגינם היא מוגשת ואת נימוקי הקבילה.

על הקובל לצרף את כל המסמכים המצויים בידיו, שיש להם קשר לעניין.

הנציב יטפל רק בקבילה שנכתבה על ידי הקובל עצמו ובחתימתו, ואשר הוגשה לאחר שהקובל מיצה את כל הפניות במערכת המנהלית והאקדמית בקמפוס.