דרוש/ה רכז/ת בכיר/ת פיקוח ואכיפה למילוי מקום זמני המשרה מיועדת לבני העדה האתיופית

    

למשרד להגנת הסביבה- משטרה ירוקה

דרוש/ה רכז/ת בכיר/ת פיקוח ואכיפה  

למילוי מקום זמני

המשרה מיועדת לבני העדה האתיופית

 

 

 

היקף המשרה: 100%

מקום העבודה: ירושלים

משך ההעסקה: 3 חודשים  

המועד המשוער לתחילת ההעסקה: אוקטובר 21

 

 

 

תיאור התפקיד:

 

פיקוח ואכיפה במסגרת המשטרה הירוקה, מכח חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח

ואכיפה), התשע"א-2011 וחיקוקים סביבתיים נוספים, ובכלל זה דרישה להזדהות,

דרישת מסמך או ידיעה, דגימות חומרים, יישום סמכויות כניסה, חיפוש, חקירות,

תפיסת חפצים, הוצאת צווי חיפוש ומסירת הודעות תשלום קנס.

 

איתור מפגעים סביבתיים, זיהוים, מניעתם והסרתם. כל זאת באמצעות ביצוע

הפעולות האלה:

 

* סיורי שטח במטרה לאתר מפגעים, לבצע בדיקות ולבחון עמידה בדרישות

סביבתיות;

 

* פיקוח ואכיפה בתא שטח נתון, לרבות ריכוז מאמץ, הכנת התשתית למבצעי אכיפה

והוצאתם לפועל;

 

* קיום חקירות, איסוף חומר, ממצאים וראיות, וכן הכנת תיקי חקירה;

 

* תיעוד מפגעים סביבתיים והפרות הדין הסביבתי, לרבות כתיבת דוחות ומסמכים,

הזנת הממצאים, הנתונים והדוחות במערכות המידע המשרדיות, מעקב אחר הסדרת

ההפרות ומתן המלצות לממונה בכל הקשור להמשך טיפול;

 

* ייזום, ארגון ותיאום של הליכי פיקוח ואכיפה מול הגורמים המפוקחים, וביצוע

פעולות נוספות להסרת מפגעים ולהכנת התשתית להמשך פעילות האכיפה;

 

* קיום ממשקים ושיתוף פעולה עם גורמי פיקוח ואכיפה פנים וחוץ משרדיים ברמה

המקומית והארצית;

 

* הכנת דוחות תקופתיים לרבות איסוף מידע ומסמכים וניתוחם;

 

* מתן עדות בבית המשפט;

 

השתתפות בעבודת הצוות של יתר מפקחי/ות היחידה בפריסה גיאוגרפית ארצית-בהתאם

לצורכי היחידה ולשיקול דעתו של הממונה.

 

ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המשרד.

 

דרישות סף מחייבות

******************

השכלה:

------

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).

 

רישיונות:

--------

רישיון נהיגה בתוקף.

 

ניסיון:

-------

ניסיון מקצועי בפיקוח או באכיפה, כמפורט להלן:

 

לבעלי/ות השכלה תיכונית (12 שנות לימוד): ניסיון של שנתיים לפחות;

מבעלי/ות השכלה אקדמית לא נדרש ניסיון;

 

כישורים ונתונים רצויים

**********************

השכלה אקדמית בתחומי מדעי הטבע או במקצועות ההנדסה או בלימודי הסביבה.

ניסיון מקצועי בעבודה באחד או יותר מהתחומים הבאים:

* פיקוח או אכיפה בגוף ממלכתי או ברשות מקומית או באיגוד ערים;

* אכיפה סביבתית;

* חקירות;

* תחום תעשייה או תשתיות;

ידע ומיומנות בעבודה בסביבת office ועבודה במאגרי מידע ממוחשבים.

 

שפות:

יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפות העברית והערבית ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה והבנה של חומר מקצועי ושימוש במונחים

מקצועיים.

 

 

הערות:

 

* תחילת העבודה בפועל מותנית בביצוע תהליך סיווג ביטחוני, כנדרש על ידי אגף

הביטחון.

 

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש, כתנאי להמשך ההעסקה בתפקידו/ה, לקבל

הסמכות שונות הנדרשות לשם ביצוע תפקידו/ה, לרבות הסמכה כמפקח/ת הגנת הסביבה

לפי חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011. כתנאי לקבלת

ההסמכות האמורות יהיה על המועמד/ת לעמוד בתנאים שונים, לרבות בדיקת עבר

פלילי, כשירות, הכשרה וכיוצ"ב.

 

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש להמציא רישום בתעבורה (פלט נקודות) או

כל מסמך נדרש אחר כדי לקבל אישור טנטטיבי להוצאת רישיון נהיגה ברכב ממשלתי.

קבלת אישור להוצאת רישיון זה היא תנאי לתחילת ההעסקה בתפקיד.

המשך ההעסקה בתפקיד מותנה בקבלת אישור להוצאת הרישיון (אם חלף זמן בין

בחירת המועמד/ת ובין שיבוצו/ה בתפקיד) או בהוצאה בפועל של רישיון הנהיגה

ברכב ממשלתי.

 

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש לסיים בהצלחה קורסים מקצועיים בתחומי

העיסוק (בהתאם למועד פתיחת הקורס). סיום הקורס בהצלחה הוא תנאי להמשך

ההעסקה בתפקיד.

 

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש לעבור הליך להוצאת רישיון לנשיאת כלי

ירייה לפי חוק כלי ירייה, התש"ט-1949, או שאין מניעה לכך בכפוף לאישור

הגורמים המוסמכים.

 

* התפקיד כרוך בעבודה ובנסיעות ברחבי הארץ.

 

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר עשוי/ה להידרש להיות זמין/ה לעבודה, הן בימי

המנוחה השבועית כהגדרתם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, הן בשעות לא

שגרתיות. הכל בהתאם לצורכי היחידה ולשיקול דעתם של הממונים.

 

*המשרה מיועדת לאיוש על ידי בני העדה האתיופית. (מקום הלידה באתיופיה או אחד מהוריו/ה נולדו באתיופיה. יש לצרף צילום תעודת הזהות של המועמד/ת  או של אחד מהוריו/ה.)

 

**רק פניות מתאימות תיעננה

**בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

 

פרטים להגשת קורות חיים:

 

קורות חיים, אישור זכאות לתואר/תעודת השכלה ואישורי העסקה יש להעביר

למשטרה ירוקה בדואר אלקטרוני:  HanniB@sviva.gov.il  לידי חני אהרונסון .

 

 


תאריך פרסום
09.12.2021

היקף משרה
מלאה

אזור
ירושלים

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים