הספרות בקונטקסט אורייני -קריאה וכתיבה במסגרת ז׳אנרים ספרותיים ונושא ׳המשפחה׳

מחבר/ים: 
שרה האופטמן
עמודים: 
81-93

הספרות , קונטקסט אורייני -קריאה וכתיבה במסגרת ז׳אנרים ספרותיים ונושא ׳המשפחה׳

שרה האופטמן

תארנים: ז'אנרים ספרותיים, אוריינות, מודל קריאה-כתיבה, ׳חקר הספרותי, ׳הוראת הספרותי, ׳קריאה לשם כתיבה׳, תהליך ותוצר, מרכז למידה.

תקציר

המאמר ׳הספרות בקונטקסט אורייני׳ מציג את הרציונל ואת דרך היישום של מתודה אינטרדיסציפלינרית המשלבת את העקרונות והיעדים של חקר הספרות והוראת הספרות עם המטרות והגישות של האוריינות הבית-ספרית. מתודה זו נועדה להפקת תוצרי כתיבה על ידי הלומדים על פי העקרון של ׳קריאה לשם כתיבה׳, בהתייחס לנושא ׳המשפחה׳ ובהתייחס לאפיוני הז׳אנר הספרותי. מתודה זו הופעלה במסגרת של ׳מרכז למידה בספרות׳, אשר הוקם על ידי סטודנטיות המתמחות בספרות, שנה ג׳, במסגרת עבודת הפרוייקט בהנחייתה של כותבת מאמר זה. במאמר יוצגו: הרציונל התיאורטי של השיטה ודרך הפעלתה.