הסתברות למדעים

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:

הקורס מקנה יסודות בהסתברות כבסיס לשימוש בכלים מתמטיים סטטיסטיים לחקר שאלות במדעי החיים. הקורס עוסק בלימוד הסתברות בסיסית ותכונותיה, הסתברות מותנית, תלות בין מאורעות. נלמד את מושג המשתנה המקרי ומודלים הסתברותיים ידועים עבור משתנים מקריים ממשפחות כמפורט להלן. בהמשך נלמדים נושאי התוחלת והשונות, התפלגויות דו-מימדיות, תלות בין משתנים מקריים, משפט הגבול המרכזי וישומיו.


תיאור הקורס:

 • הגדרות בסיסיות: ניסוי מקרי, תוצאות, מאורעות, מרחב המדגם, פונקציות הסתברות.
 • הסתברות במרחב מדגם סימטרי: הגדרות ונוסחאות חישוב בסיסיות.
 • הסתברות מותנית, מאורעות תלויים ובלתי תלויים.
 • נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת Bayes.
 • משתנה מקרי ופונקצית הסתברות. משתנה מקרי בדיד ורציף, התפלגות של משתנה מקרי, תוחלת ושונות של משתנה מקרי.
 • התפלגויות של משתנים מקריים בדידים: אחידה, בינומית, גאומטרית, פואסונית.
 • משתנים מקריים רציפים: התפלגות נורמאלית, פונקצית הצפיפות של התפלגות נורמאלית ותכונות של התפלגות נורמאלית סטנדרטית.
 • משפט הגבול המרכזי. קירובים להתפלגות נורמאלית.
 • אי-שוויון צ'בישב והחוק החלש של המספרים הגדולים.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.