הצטרפות למאגר הספקים במכללה

כללי

 • המכללה האקדמית אחוה מנהלת רשימה של ספקים/קבלנים, אשר רשאים להשתתף בתהליכים לבקשות להצעות מחיר ובמכרזים סגורים.
 • המכללה פונה מפעם לפעם, אל הספקים/קבלנים הכלולים במאגר ומבקשת מהם להגיש הצעות מחיר להספקת מוצרים/שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של הספק/הקבלן.
 • המכללה אינה מתחייבת לפנות בכל הצעה לכלל הספקים/הקבלנים המאושרים במאגר.

 

הגשת מועמדות לספק/קבלן

 • ספק/קבלן המעוניין להצטרף למאגר הספקים/הקבלנים של המכללה האקדמית אחוה נדרש למלא את הטופס המקוון בקישור מטה.
 • באחריות כל ספק/עסק המצטרף מיוזמתו למאגר הספקים באתר המכללה למלא את הפרטים הרלבנטיים לו/לעסקו. המכללה אינה נושאת בכל אחריות לפרסום פרטים שגויים שהועלו על ידי הספק/עסק.

יש לצרף לטופס המועמדות את האישורים הבאים:

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו–1976.
 • אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.
 • מציע, שהוא תאגיד, יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין.
 • אישורים נוספים: רישיונות, אישור עוסק מורשה, פרופיל חברה וכל מסמך רלוונטי אחר.

 

אישור או דחיית ספקים/קבלנים

 • החליטה המכללה לצרף ספק/קבלן לרשימה, יקבל הספק הודעה על אישור צירופו לרשימת הספקים/הקבלנים.
 • המכללה רשאית שלא לכלול ספק/קבלן ברשימת המציעים במקרה שלא צירף את כל המידע והאישורים הנדרשים.
 • המכללה רשאית למחוק ספק/קבלן מהמאגר לאחר שאושר.
 • החליטה המכללה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על החלטת המכללה שלא להכלילו במאגר הספקים/הקבלנים.

 

הוראות כלליות

 • כל פנייה מטעם המכללה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המכללה, ותופנה רק לספקים/קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל במאגר הספקים/הקבלנים.
 • אין בהודעה זו כדי לחייב את המכללה לרכוש את הטובין האמורים.

יש לבחור את תחומי העיסוק הרלוונטיים של חברתך.
לנוחיותך, מצ"ב מסמך תיאור של תחומי העיסוק השונים