ידע תוכן, ידע פדגוגי – תוכני ותחושת מסוגלות להוראה: המקרה של גננות והנדסה

מאמר מצורף: 
מחבר/ים: 
פרופ' פסיה צמיר, פרופ' דינה תירוש, ד"ר רותי ברקאי, ד"ר אסתר לוינסון, ד"ר מיכל טבח
עמודים: 
19-42
חוברת: 
הכשרת מורים

משרד החינוך פרסם לאחרונה תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך קדם יסודי (משרד החינוך, תשס"ח). לצורך הפעלת התכנית יש לפתח תכניות הכשרה וקידום מקצועי לגננות. על תכניות אלו להתמקד, בין השאר, בקידום הידע הנדרש להוראת מתמטיקה בגן הילדים תוך התייחסות לתחושת המסוגלות העצמית של הגננות להוראת תכנים אלו. מאמר זה מתמקד בבדיקת שני מרכיבי ידע (ידע תוכן וידע פדגוגי-תוכני) בשני נושאים הכלולים בתכנית הלימודים בהנדסה בגן: משולשים ומחומשים. נוסף על כך נבדקת תחושת המסוגלות העצמית של הגננות לגבי נושאים אלו והזיקה בין מרכיבי הידע לבין תחושת המסוגלות העצמית. לצורך זה פותח שאלון ובו פריטים הבודקים ידע תוכן וידע פדגוגי-תוכני לגבי משולשים ומחומשים ותחושת מסוגלות עצמית בהקשר למרכיבים אלו. ניתוח הממצאים מעלה שהידע ותחושת המסוגלות העצמית אינם עומדים תמיד בהלימה. ממצאים אלו עשויים לתרום לפיתוח תכניות הכשרה וקידום מקצועי של גננות