יצירות יצירתיות בלשון הילדים

שם המרצה: ד"ר דורון דןדורון דן
מטרות הקורס:

בכל תחום נדון במגוון תופעות לשון המאפיינות את לשון הילדים.


תיאור הקורס:

קורס זה עוסק בתופעות לשון מרתקות החלות בלשון הילדים. תופעות לשון שיש בהן כדי לשקף את שלבי התפתחותה השונים של השפה. לאחר סקירה כללית על התפתחותה של לשון הילדים הדיון יחולק לתחומים שונים: פונולוגיה, מורפולוגיה, סמנטיקה ותחביר.

למשל: נדון בשיבושים לסוגיהם (סירוס מילים, השמטת עיצורים, שיכול עיצורים), בשיפוצים – הפעלת חוקי שפה תקפים במקומות לא נכונים (ביצה-ביצות), בחידושי מילים לסוגיהם ובתופעות מגוונות מתחומי הסמנטיקה, התחביר והשיח. כל תופעת לשון שתידון תושווה לתהליכים שונים שחלו בשפה העברית לאורך הדורות.

למשל: מילים שנוצרו משיבושי הגייה ומשיכול עיצורים; נבחן את תהליכי יצירת המילים בעברית בהשוואה לתהליכי יצירת המילים בלשון הילדים וכדומה. כל תופעת לשון שנעסוק בה ייבחנו אף דרכי השתקפותה בספרות הילדים ותרומתה ליצירה בספרותית. התהליכים החלים בלשון הילדים ייבחנו גם לאורך התפתחותה של העברית בת-זמננו למן תחיית הלשון ועד ימינו.

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.