להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה

מספר מכרז: 16/2013
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום א', 24.11.2013
מועד הגשה אחרון:

מכרז פומבי מס' 16/13

להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת מחשבים אישיים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה

  • המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן: "המכללה") יוצאת במכרז פומבי לאספקת מחשבים אישיים
  • ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה.
  • משך ההתקשרות הינו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות.
  • רשאים להגיש הצעות למתן השירות אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.
  •  המציע נדרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  • מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 250 ₪ שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז.
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללה בבניין 3 קומת קרקע במחלקת הגבייה.
  • את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 3 קומה 1 במשרדי התפעול עד ליום 5.12.2013 בשעה 12:00.
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו :מכרזים/http://www.achva.ac.il
  • בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

בברכה,

ד"ר זיו חורב

מנכ"ל

הספקים הזוכים במכרז :

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ ומטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ

 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed