לנמל אשדוד דרוש/ה טכנולוג/ית ציוד נייד - מכרז חיצוני 8110

    

תאריך אחרון להגשת מועמדות 25.12.2018
 
תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים.  לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה לא מוגבלת לתקופה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.
 
היחידה: מחלקת ציוד
מקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות:  ממונה ציוד 
העסקה בחוזה אישי
 
תנאי סף:
1. בעל/ת תעודת טכנאי/ית (מוכר ע"י מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או בעל/ת תואר ראשון בהנדסה באחד מהתחומים הבאים: מכונות/ חשמל/ אלקטרוניקה/ תעשיה וניהול. ראו הערה 7 בפרק ההערות.
2. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, בשניים או יותר מהתחומים הבאים: כתיבת הוראות תחזוקה; קיטלוג ועיתוד של חלקי חילוף; כתיבת מפרטים טכניים; קליטה אחזקתית של ציוד חדש; ביצוע ניתוחי LCC, כאשר כל האפשרויות לעיל הן בהתייחס לציוד הנדסי או לרכב כבד. (לעניין זה, "ציוד הנדסי" – למשל: מנופים ניידים, מלגזות, שופלים, גוררים, או מערכות ומתקנים מכאניים/ מערכות שינוע). ראו הערה 8 בפרק ההערות. 
3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 
תנאים נוספים מחייבים:
1. אנגלית טכנית ברמה טובה – כתיבה, דיבור, קריאה – ייבדק במכון האבחון. 
2. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל. 
3. ידע בתכנון הנדסי, במפרטים טכניים/ הוראות תחזוקה/ הוראות הפעלה – ייבדק בוועדת קליטה.
4. שעות העבודה: ימים א'-ה', 07:30-16:00. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך וכן  זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
 
יש להגיש את מסמכים הבאים:
1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
2. שאלון למועמד/ת לתפקיד  מלא וחתום.
3. תעודת טכנאי/ית (מוכר ע"י מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר ראשון בהנדסה באחד מהתחומים הבאים: מכונות/ חשמל/ אלקטרוניקה/ תעשיה וניהול.
4. אישור זכאות לתואר טכנאי/ת (מוכר ע"י מה"ט) או הנדסאי/ת או מהנדס/ת כאמור, ככל שבנמצא.
5. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
6. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בפורטל הארגוני ובלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם. 
 
אומדן פרופיל שכר:
כ- 12,500-13,600₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או 
כ- 9,600-10,700₪  ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.
במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 1,300-1,400₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.
 
נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: pilat_ashdodport@talent-sys.com
* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.
 
תיאור התפקיד:
כללי: מחלקת ציוד אחראית על כל ההיבטים הקשורים לתחזוקת המנופים, המלגזות וכן יתר הציוד המתמחה, כגון מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, וכן מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות, וכן, הציוד הנייד בנמל שהינו מלגזות קלות וכבדות ומשאיות גורר. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל בנמל. ממלא/ת התפקיד משמש/ת כגורם המקצועי האמון על ליווי טכנולוגי של תהליכי אחזקה לציוד הנייד, ציוד נלווה והכנת הוראות עבודה ונהלים לאחזקתו. 
1. שותפות בכתיבת מפרטים טכניים לרכש ציוד הנדסי נייד, מתקנים וציוד נלווה בהתאם לתקציב ההשקעות של חברת הנמל.
2. מעקב אחר תקינות, יעילות ושימושיות הציוד בחברה.
3. כתיבת הוראות אחזקה לציוד נייד וציוד נלווה כנגזרת מהוראות ייצרן ובהלימה למאפיינים ייחודיים של הנמל.
4. ניתוח אפידימיות וכשלים בציוד ומתן המלצות לביצוע שיפורים ושינויים בציוד.
5. ביצוע ניתוח LCC לציוד הנייד בנמל והכנת המלצות לגריטה והחלפת הציוד המתיישן.
6. בניית איפיון הנדסי לקיטלוג חלקי חילוף, הגדרת מפרטי חלפים לטיפולים השונים, גיבוש המלצות לעיתוד שנתי ורב שנתי של חלקי חילוף.
7. בדיקות ציוד אשר יסופק, בהתאם למפרטי ההזמנה ולמפרט הטכני שבמכרז.
8. ליווי, קבלה והטמעה של כלים חדשים במחלקת תפעול ובמחלקת ציוד.
9. אחריות להכנת תכנית ההדרכה לעובדי מחלקת ציוד לתחזוקת הכלים החדשים בשיתוף עם היצרנים השונים.
10. סיוע למחלקת הדרכה בהכנת תדריכים טכניים להפעלת הציוד.
11. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.
 
הערות
1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 
4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו – תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
7. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר, כגון: תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי.
8. שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת אישור הזכאות לתעודת ההסמכה הנדרשת בתנאי סף 1 לעיל. 
9. רק פניות מתאימות תענינה.
10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 
 

תאריך פרסום
21.02.2019

היקף משרה
מלאה

אזור
נמל אשדוד

המשרה סגורה, לא ניתן להגיש קורות חיים