הגישה החברתית – תרבותית ללמידה

מטרות הקורס:
 • הכרות עם התיאוריה החברתית-תרבותית המשמשת כבסיס תיאורטי כללי לקורסים נוספים במסלול ה-M.Ed. –
 • דיון מעמיק במושגים העיקריים בגישה החברתית-תרבותית ללמידה
 • הבנת תפקידי הגורמים החברתיים-תרבותיים בהתפתחות תקינה ומשובשת
 • הבנת תפקידי הגורמים החברתיים-תרבותיים בחינוך המיוחד
 • רכישת כישורים אקדמיים לניתוח ספרות מחקר

לשמש בסיס לקורסים הבאים:

 • תכניות התערבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 • צרכים מיוחדים של תלמידים הבאים מרקע תרבותי שונה

נושאי הלימוד

 • הגורמים הטבעיים והגורמים החברתיים-תרבותיים בהתפתחות האנושית.
 • מושג התיווך: גשמי, סמלי ואנושי.
 • הכלים הפסיכולוגיים והפנמתם.
 • טווח ההתפתחות הקרובה כבסיס להערכת פוטנציאל הלמידה לפיתוח תכניות התערבות.
 • יצירת מושגים אצל ילדים מנקודת מבט חברתית-תרבותית.
 • השלבים החברתיים-תרבותיים בהתפתחות הילד.
 • פיתוח פעילויות לימודיות חברתיות-תרבותיות בכיתת הלימוד. דגש על פיתוח פעילויות לימודיות בבית הספר הרגיל ופיתוח תכניות לימודים הנדרשות לשילוב תלמידים עם לקויי למידה.
 • הצרכים והיכולות החברתיים-תרבותיים של ילדים עם קשיי למידה.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.