ההדדיות בתהליך ההכשרה להוראה ומשמעותה בעיני הסטודנטים

מחבר/ים: 
ד"ר היידי פלביאן
עמודים: 
85-109
חוברת: 
הכשרת מורים

מדריכים הפדגוגיים (מד"פים) במכללות להכשרת מורים אמונים על ההכשרה המעשית של הסטודנטים להוראה, לפיכך הם מהווים דמות חשובה מאוד בתהליך ההכשרה כולו. תפקידם מתפתח מתוך ליווי הסטודנטים במהלך לימודיהם באקדמיה וביצירת קשר בין בספרות תהליך .(Zeichner, 2010) התאוריה הנלמדת במכללות לבין הנעשה בבתי הספר הכשרת המורים מתואר 'משולש הדרכה', ושותפים לו המד"פים, המורים המאמנים< והסטודנטים המתכשרים להוראה. כמו כן מודגשת חשיבות ההדדיות ושיתוף הפעולה בין שלושת השותפים. עם זה , משמעות תפקידם של הסטודנטים בתהליך ההכשרה נלמד מתוך תאוריות ומחקרים שהתמקדו במדריכים הפדגוגיים, במורים המאמנים או במורים שהתבקשו לשחזר את תהליך ההכשרה שעברו בלימודיהם, ולא מתוך מחקרים ממוקדים בסטודנטים עוד במהלך לימודיהם. מטרתו העיקרית של המחקר נקבעה מתוך הצורך לפתח גישת הכשרה המושתתת על בין לומדים למלמדים כדי לשפר את תהליך ההכשרה להוראה. (Black, 2006) הדדיות לצורך פיתוח הגישה והשלמת 'משולש ההדרכה' התבסס תהליך איסוף הנתונים וניתוחם על תשובות הסטודנטים להוראה בשני תחומים עיקריים: תפיסת הסטודנטים את תפקיד המד"פים המלווים אותם בתהליך ההכשרה ותפיסת תפקידם בתהליך ההכשרה להוראה. 118 סטודנטים השתתפו במילוי השאלונים בקבוצות המיקוד או בראיונות האישיים. ; הממצאים העיקריים מחזקים את מה שהוצג במחקרים קודמים (זילברשטיין, 2005 הסטודנטים אכן מצפים - ( Feiman-Nemser, 2001; Odell, 1990; Slick, 1998 מהמדריכים הפדגוגיים לתמוך בכל תחום במהלך כל שנות לימודיהם , אך עם זה הדגישו הסטודנטים את החשיבות במתן מרווח להתפתחותם האישית ואת הצורך לאפשר להם להיות שותפים מלאים בתהליך ההדרכה ובקבלת ההחלטות. מחקר זה מאפשר למידה משותפת לקידום ההדדיות בין המדריכים והמודרכים בתהליך ההכשרה להוראה