מבוא לאקולוגיה

שם המרצה: ד"ר עידו צוריםעידו צורים
מטרות הקורס:

הכרות עם נושאים אקולוגיים המקשרים בין אורגניזמים לסביבת הגידול שלהם.


תיאור הקורס:

מושגי יסוד: אורגניזמים, סביבות גידול, נישות אקולוגיות, רמות ארגון באקולוגיה. התאמת יצורים לסביבת הגידול, אקולוגיה אבולוציונית ואבולוציה.

מפרט לאוכלוסיה.

אוכלוסיות: גידול אוכלוסיות, דמוגרפיה, עקומי שרידות, אסטרטגיות מהלך חיים, פיזור אורגניזמים ואוכלוסיות בסביבה.

יחסי גומלין: תחרות, יחסי טורף-נטרף, הזנה מצמחים (herbivory), טפילות, הדדיות, תגובה מספרית ופונקציונאלית, שיחור מזון ושיחור אופטימאלי.

אקולוגיה של חברות ומאקרואקולוגיה: מושגי יסוד, עושר ומגוון מינים, אסופות מינים ומבנה חברה, דגמי שפע ומגוון מינים בסקאלות שונות, ביוגיאוגרפיה של איים.

אקולוגיה של אקוסיסטמות (מערכות): ביוטות עיקריות ותפוצתן בעולם, זרימת אנרגיה, מארגי מזון, מעקובות (succession), מחזור חומרים בטבע.

(תוספת אפשרית: אקולוגיה של האדם ושל בתי גידול עירוניים, שמירת טבע).

  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.