"במסדרונות" משרד החינוך-חשיבה ביקורתית על מדיניות (סמינריון)

שם המרצה: פרופ' יעל פישריעל פישר
מטרות הקורס:

מטרת הסמינר היא לחקור ולבחון את הקשר בין ההחלטות המתקבלות על-ידי קובעי המדיניות לבין יישומן של החלטות אלה בבתי-הספר. תועלנה שאלות בדבר הקשר בין מבנה המערכת הפוליטית בישראל וקביעת מדיניות חינוך, דהיינו, מי הם הגורמים המעורבים בקביעת מדיניות, כיצד עולים נושאים לסדר היום החברתי ובעיות יישום מדיניות החינוך. כמו-כן תיבדק מערכת החינוך מנקודות מבט פוליטית, חינוכית-פרופסיונאלית וביורוקרטית-נוהלית, תוך התמקדות בשינויים המתרחשים בממשק שבין מערכת החינוך לבין המערכת הפוליטית בישראל.  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.