פיתוח מצוינות ארגונית באמצעות מצוינות צוות

שם המרצה: פרופ' יעל פישריעל פישר
מטרות הקורס:

מטרת הקורס היא להדגיש כי פיתוח הצוות הארגוני מהווה את המפתח לפיתוח מצוינות ארגונית. הקורס יעסוק בדיון בנושאים כגון מושגי יסוד במצוינות ארגונית, מודלים חדשים לפיתוח צוות, קודים אתיים, משוב ובקרה. כמו-כן יושם דגש על התמודדות עם שינויים ודיון במושגים הלקוחים מעולם העסקים כגון מוניטין.


רציונל הקורס ותיאורו

הקורס יעסוק בדיון בנושאים כגון מושגי יסוד במצוינות ארגונית, מודלים חדשים לפיתוח צוות, קודים אתיים, משוב ובקרה. כמו-כן יושם דגש על התמודדות עם שינויים ודיון במושגים הלקוחים מעולם העסקים כגון מוניטין.

נושאי הלימוד

  • מצוינות ארגונית – מקומו של הצוות
  • קוד אתי לפיתוח צוות
  • מדוע נכשלות תכניות הדרכה בארגונים
  • הערכה אפקטיבית של פיתוח צוות
  • מוניטין כאמצעי לפיתוח הצוות
  • התמודדות עם שינויים
  • פיתוח צוות בבית הספר של המאה ה- 21
  • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
  • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.