קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד עם הצרכים המיוחדים

מטרות הקורס:
 • בחינה אמפירית של התהליכים העוברים על משפחת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים ודרכי שיתוף פעולה בין הצוות החינוכי, המשפחה והתלמיד.
 • פיתוח יכולת הסטודנט לכתיבת עבודה מדעית סמינריונית בנושא קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים.
 • פיתוח יכולת הסטודנט לאתר מקורות ספרות בכלל ומקורות ספרות בנושא שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים.
 • לימוד כיצד להשתמש במקורות אלה לצורך עריכה וכתיבה של מחקר עצמאי.
 • יישום ע"פ התיאוריה המעוגנת בממצאים (Grounded Theory) בתהליך החקר של קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין התלמיד עם הצרכים המיוחדים.

דרישות קדם:

הקורסים: "בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות בחנ"מ: דילמות בשילוב ילד מיוחד, משפחה וקהילה".

תיאור הקורס:

 • הסמינריון נועד להכשיר את הלומד לעבודת מחקר עצמאית. הלימוד יתרכז במשפחת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.
 • תבחן השאלה מהם התהליכים העוברים על משפחה זאת?
 • מה מקום הרקע התרבותי והסביבתי בהתהוות תהליכים אלה, ומתבסס על למידה עיונית שנעשתה בקורס "ילד, משפחה וקהילה".
 • נבחן באופן אמפירי מה הם הגורמים שיכולים לקדם את שיתוף הפעולה בין המשפחה ובית הספר בקהילות שונות.

נושאי הלימוד:

 • עיקרי ביצוע מחקר איכותני בחינוך.
 • איסוף מקורות ספרות למחקר.
 • כתיבת מחקר מדעי בגישה איכותנית במסגרת הסמינריון.
 • יישום הגישה של התיאוריה המעוגנת בממצאים (Grounded Theory) לחקר שיתוף הפעולה בין הצוות החינוכי, המשפחה והתלמיד עם הצרכים המיוחדים.
 • התהליך העובר על המשפחה תוך כדי התמודדות עם הילד בעל הצרכים המיוחדים וגיוס משפחה זאת לפעולה.
 • הרקע חברתי/תרבות של המשפחה ובחינת הדרך בה התחשבה מערכת החינוך ברקע התרבותי השונה של המשפחות כדרך להעצמת שיתוף הפעולה עם המשפחה.
 • משמעות המשפחה לשילובם של תלמידים בכיתה ההטרוגנית. דילמות הקשורות במעורבות והתערבות המשפחה בתהליך השילוב.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.