סיפור המעברה מנקודת מבט מזרחית

שם המרצה: ד"ר בתיה שמעוניבתיה שמעוני

נקרא מספר יצירות מרכזיות שנכתבו על ידי עולים מזרחים שהגיעו לישראל במסגרת העלייה של שנות החמישים. המטרה היא לדון בחומרים השונים שעולים מן היצירות- תפיסת העצמי, הלשון, המרחב, יחסים בין קולטים-נקלטים, וכד'- מנקודת מוצא ביקורתית, ולנתחם בעזרת מאמרים מן התיאוריה הפוסט-קולוניאלית. נבחן את דרכי ההתנגדות השונות לנרטיב הציוני-לאומי השליט, ונבדוק האם וכיצד מכוננים היוצרים השונים את זהותם העצמית. במסגרת הקורס והעבודה הסופית יידרשו הסטודנטים ליישם את מה שנלמד בחלק הראשון של הקורס: איסוף חומר ביבליוגרפי, קריאה ביקרתית של מאמרים, סקירת מחקר וכתיבה אקדמית של עבודה.