תהליכי שינוי בארגונים

מטרות הקורס:

הלימודים בסמינר מיועדים להשיג את המטרות הבאות:

 • להציג את התחום של שינוי ארגוני בהסתכלות רחבה על ארגונים ועל מערכות חינוך בפרט.
 • לבחון את תהליכי השינוי במערכות חינוך כתולדה של מדיניות ורפורמות חינוכיות.
 • להכיר מגמות ומושגים הקשורים לתחום של שינוי ארגוני, ובכלל זה בחינה של שלבי תהליכי שינוי, קשיים ודילמות בהכנסת שינויים לארגונים וביטויים של אלה במערכות חינוך בארץ ובעולם.
 • להבין את התהליכים של הובלת שינויים בארגונים, מנקודת המבט של מוביל השינוי, המנהל-המנהיג ומנקודת המבט של המורים ושאר בעלי העניין.
 • להצביע על מגמות מרכזיות במדיניות החינוך בארץ בעשור האחרון ביחס לרפורמות ולתהליכי שינוי מערכתיים, בעיקר הטמעתה של חדשנות טכנולוגית ובחינתם לאור מודלים של שינוי ארגוני וחדשנות חינוכית ולאור התפתחויות עתידיות.

רציונל:

הסמינר עוסק בתחום של ייזום והכנסת שינויים בארגונים, בכלל, ובמערכות חינוך ולמידה, בפרט. כל ארגון, נמצא במידה זו או אחרת, במצב של שינוי תמידי. חלק מהשינויים מתרחשים מכורח מציאות חברתית, מדינית או כלכלית, וחלקם הם בגדר רפורמות יזומות, שמטרתן לשפר את הארגונים ולייעלם. כדי לשרוד ולשגשג, ארגונים חייבים לחדש, לפתח, ליזום, לשנות טכנולוגיה, שיטות ניהול ודרכי עבודה, בין אם הדבר מתרחש מרצון או נכפה על הארגון עקב מדיניות, תחרות ושינויים בסביבה העסקית, הפוליטית והחברתית.

נושאי הלימוד:

 • שינוי במערכות חברתיות – מונחי מפתח
 • מדיניות חינוך ושינוי במערכות חינוך
 • קשיים ודילמות בהכנסת שינויים למערכות חינוך
 • אסטרטגיות להובלת שינוי
 • מנהיגות מובילה שינויים במערכות חינוך
 • הטמעת חדשנות בכלל והטמעת חדשנות טכנולוגית בארגוני חינוך

  

 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.