אספקה והתקנה של עמדות מרצה, אמצעי אודיו ווידאו בכיתות לימוד

מספר מכרז: 7/2013
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ב', 12.08.2013
מועד הגשה אחרון:

סטטוס מכרז: סגור

מכרז פומבי מס' 7/2013

להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקה והתקנה של עמדות מרצה, אמצעי אודיו ווידאו בכיתות לימוד

 

  • המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן: "המכללה") יוצאת במכרז פומבי לאספקה והתקנה של עמדות מרצה,  אמצעי אודיו ווידאו בכיתות לימוד.
  • משך ההתקשרות הינו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות.
  • רשאים להגיש הצעות למתן השירות אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כלהתנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.
  • המציע נדרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  • מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 250 ₪ שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז. 
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללה בבניין 3 קומת קרקע במחלקת הגבייה.
  • את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 3 קומה 1 במשרדי התפעול עד ליום 25.8.2013 בשעה 12:00.
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו: מכרזים/www.achva.ac.il
  • בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

                                                                                   

בברכה,

ד"ר זיו חורב - מנכ"ל

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed