התקנה, יישום והטמעה של מערכת גישה לרשתות המכללה (NAC)

מספר מכרז: 11/2013
יחידה מפרסמת: מערכות מידע

תאריך פרסום: יום ד', 11.09.2013
מועד הגשה אחרון:

סטטוס מכרז: סגור
  • מועד הגשת המכרז שונה לתאריך 29/09/2013  שעה 11:00

 

  • המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן: "המכללה") יוצאת במכרז פומבי להתקנה, יישום והטמעה של מערכת ניהול גישה לרשתות המכללה באמצעות שרת פורטנוקס.
  • משך ההתקשרות הינו לתקופה של 3 שנים.
  • רשאים להגיש הצעות למתן השירות אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.
  • המציע נדרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
  • מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 250 ₪ שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז.
  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללה בבניין 3 קומת קרקע במחלקת הגבייה.
  • את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 3 קומה 1 במשרדי התפעול עד ליום 22.9.2013 בשעה 11:00.
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו :מכרזים/www.achva.ac.il
  • בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

 

 

בברכה,
ד"ר זיו חורב
מנכ"ל

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed