מכרז פומבי למתן שרותי ניקיון

מספר מכרז: 9/2013
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ה', 22.08.2013
מועד הגשה אחרון: יום ג', 10.09.2013 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: בוטל
 • המכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן: "המכללה") יוצאת במכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון (להלן: "המכרז").
 • משך ההתקשרות הינה לשנה עם אפשרות להארכה עד 4 שנים נוספות.
 • רשאים להגיש הצעות למתן השירות אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.
 • המציע נדרש להיות רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין לעניין נושא ההתקשרות וכן להיות בעל הרישיונות הנדרשים עפ"י דין.
 • המציע נדרש לפעול "כקבלן שירות" מתוקף חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח כוח אדם, התשנ"ו -1996.
 • המציע נדרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
 • מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 300 ₪ שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו במכרז.
 • את מסמכי המכרז ניתן לקבל במכללה בבניין 3 קומת קרקע במחלקת הגבייה.
 • את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 3 קומה 1 במשרדי התפעול עד ליום 10/09/2013 בשעה 12:00.
 • סיור קבלנים ייערך ביום 28/08/2013 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה 2 בחדר ישיבות. השתתפות בסיור הינה חובה.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו :www.achva.ac.il
 • בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

 

בברכה,

ד"ר זיו חורב

מנכ"ל

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed