מכרז מס' 7/2019 - לרכישה, אספקה והתקנת ריהוט לבניין מדעים

מספר מכרז: 7/2019
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ו', 29.11.2019
מועד הגשה אחרון: יום ה', 26.12.2019 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור
 
היום ה - 18/12/19 הועלו טבלאות הפריטים המעודכנות כקבצי PDF, וכן קובץ למילוי הצעת המחיר - כתב כמויות בפורמט אקסל.  
מציע המעוניין להציע דגם נוסף לפריט מסויים, יוסיף שורה מתחת לשורת הפריט הקיימת ויציין בעמודות הרלוונטיות את המחיר ליח',
המחיר הכולל ויצרף את התמונה הרלוונטית להמחשה. 
 
היום ה - 17/12/19 - הועלה פרוטוקול מענה לשאלות מציעים. 
הקובץ למילוי הצעת המחיר - כתב כמויות בפורמט אקסל, יועלה בהקדם.  וכמו כן טבלת הפריטים המעודכנת. 
 
היום ה - 09/12/19 הועלה פרוטוקול סיור מציעים. 
היום ה - 02/12/19 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 
 
סיור מציעים
סיור מציעים להכרת מבנה מדעים החדש בקמפוס המכללה ומיקום הריהוט ורכיביו בהתאם  ולמתן הבהרות ותשובות לשאלות,
יתקיים ביום ה -  8/12/2019 בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.
ההשתתפות בסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז.
במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed