מכרז מס' 8/2018 - להחלפה אספקה והתקנת שתי יחידות צ'ילרים עם משאבות אינטגרליות הממוקמות בבניין 5

מספר מכרז: מכרז פומבי מס' 8/2018
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ד', 09.05.2018
מועד הגשה אחרון: יום א', 03.06.2018 12:00

שם ספק:
סטטוס מכרז: סגור

 

בוקר טוב, 

היום ה - 28.05.2018 הועלו לאתר האינטרנט של מכללת אחוה מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים ליום ה - 28.05.2018. 

נספח ט' - תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום תוקן והנוסח המעודכן הוחלף במסמכי המכרז. 

 

היום ה - 09.05.2018 הועלו מסמכי מכרז + חוזה. 

 

סיור קבלנים :

מועד הסיור למתן הבהרות ותשובות לשאלות נקבע ליום ה  - 16.05.2018, בשעה 10:00 בבניין 3 קומה שנייה בחדר ישיבות.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה , והינה תנאי סף להשתתפות במכרז.

הצעתו של מציע אשר לא ישתתף בסיור תיפסל.

 

 

היום ה - 21.05.2018 - הועלו לאתר האינטרנט של מכללת אחוה מסמכי מכרז + חוזה מעודכנים ליום ה - 21.05.2018, פרוטוקול מסיור קבלנים,

התייחסות היועץ לסיור הקבלנים, שרטוטים. 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
The tender is closed