מכרז - מתן שירותי פרסום

מספר מכרז: 3432423
יחידה מפרסמת: פרסום

תאריך פרסום: יום ו', 07.05.1999
מועד הגשה אחרון:

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

הנדון: הודעה על עריכת רשימת מציעים להתקשרות עם מכללת אחוה בתחום אספקת שירותי פרסום

 

אחוה המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) והמכללה האקדמית אחוה (ע"ר) (להלן: "המכללה")  פונה בזאת למציעים, יחידים וחברות , העוסקים בתחום הפרסום  לפנות לועדת המכרזים של המכללה ולבקש להיכלל ברשימת המציעים בנושא שבנדון. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע  התקשרות עם אחד המציעים  לאחר עריכת מכרז סגור בנושא.  

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל ברשימת המציעים:

1.       המציע הוא משרד פרסום בעל ותק של 3 שנים לפחות.

2.       המציע מעסיק לפחות 10 עובדים כשכירים במשרדו ביניהם קופירייטר, ארט-דיירקטור, רכש מדיה ומנהל לקוחות או תקציבאי.

3.       למשרד המציע יכולת מוכחת למתן שרותי פרסום במדיה הדיגיטאלית.

4.       בהתאם לדו"ח יפעת המחזור הכספי של המציע בשנתיים האחרונות (2009-2010) עמד על לפחות 10 מיליון ₪ בכל שנה כאשר לפחות 2 מיליון ₪ מהיקף הפרסום המתואר הינו פרסום באינטרנט.

5.       אי קיום ניגוד עניינים – נכון למועד הגשת ההצעה ולאורך כל תקופת ההתקשרות עם המכללה המציע אינו מעורב, במישרין או בעקיפין, במתן שרותי פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית ו/או שרותי ייעוץ אסטרטגיים לגוף  המתחרה במכללה.

6.       המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד שהתאגד כדין בישראל. אם המציע הינו תאגיד עליו לצרף אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו"ד על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי ההליך רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם.

7.       למציע אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

 

 

המציע נדרש למלא את הפרטים המופיעים בטופס המצורף בזה 
הטופס נמצא באתר המכללה > סרגל תחתון:מכרזים> מכרז למתן שירותי פרסום
https://www.achva.ac.il
ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים כקובץ סרוק למייל:
  m_pirsum@achva.ac.il  
עד ליום 23.10.11.

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00