מכרז 19/2011 לאספקה והתקנת פרגולה

מספר מכרז: 19/2011
יחידה מפרסמת: תפעול

תאריך פרסום: יום ד', 19.10.2011
מועד הגשה אחרון:

שם ספק:
סטטוס מכרז: פעיל

 

הנחיות למציעים

 

אספקת והתקנת פרגולה

 

אחוה המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) המכללה האקדמית אחוה  (להלן: "המכללה") מבקשת לקבל הצעות לאספקת והתקנת פרגולה (להלן: "המכרז") בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי הזמנה זו בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, על נספחיו (לעיל ולהלן - "החוזה").

השירותים שעבורם מזמינה המכללה את ההצעות הנם כמפורט בחוזה המצורף.

חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז. מסמכים אלו הנם רכושה של המכללה ואין לעשות בהם כל שימוש למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במכללת אחוה, בניין 3, קומת קרקע במחלקת גבייה תמורת 250 ₪, אשר לא יוחזרו, כתנאי להשתתפות במכרז.

אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו (לרבות נספחיו) ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

 

את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ואשר תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי מחלקת תפעול, בניין 3, קומה 1 במכללה עד לא יאוחר מיום 12.9.2011 בשעה 12:00.

למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.

 

בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ההזמנה, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים לחקור את תנאי ההתקשרות עם המכללה לאספקת השירותים.

ידיעות והסברים נוספים בכלהנוגע להזמנה זו ולאספקת השירותים יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו.

אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי-התאמות במסמכי ההזמנה ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו להודיע על כך בכתב לעו"ד גלית עמרם פקס: 08-8501901 או
Galit_am@achva.ac.il

במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב שישלחו בפקס/ דוא"ל לכל המשתתפים.

 

מסמכים נוספים ימסרו בעת מסירת הניירות

למסמך בכללותו לצפייה בקובץ PDF
 

במידה ואינך ספק רשום במאגר הספקים של המכללה, אנא מלא את הטופס הבא.
₪0.00