מנהלות בתי ספר בשובן מהשבתון

מחבר/ים: 
יזהר אופלטקה
עמודים: 
45-60

מנהלות בתי ספר בשובן מהשבתון

יזהר אופלטקה

תארנים: התחדשות עצמית, מהלך החיים, אמצע הקריירה, גינדר, סיפורי חיים, משבר אמצע החיים, קריירה, נשים בניהול.

תקציר

מטרת המאמר הנוכחי להציג את חוויותיהן של מנהלות בתי ספר יסודי באמצע הקריירה, אשר סווגו כקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים בתקופה זו, וזכו לתואר'קמות לתחייה', בעיקר, בשל התמודדותן המוצלחת עם משבר השחיקה שחוו לאחר מספר שנים בתפקידן הניהולי ותהליך ההתחדשות העצמית שעברו.

הנתונים לוקטו באמצעות ראיונות עומק שבהם נתבקשו המנהלות לתאר בהרחבה את סיפור חייהן המקצועי, מאז כניסתן לתפקיד הניהולי. המידע שנכלל בסיפורי החיים נותח על פי שיטת הניתוח האינדוקטיבית, המדגישה את הבנייתה של תיאוריה חדשה מתוך הנתונים עצמם.

מן הממצאים עולה התמונה הבאה:(1) המנהלות עברו תהליך המכונה כאן'התחדשות עצמית', שביטוייו רפלקציה פנימית, גילוי עצמי ומקצועי, תהליכי מםגור מחדש בעלי היפוך גינדריאלי, עלייה ברמות האנרגיה הנפשית והיבטים התנהגותיים כחיפוש הזדמנויות לחידושים.(2) לתהליך ההתחדשות שעברו מתלווים גורמים שונים, ובהם הגורמים שהניעו את המנהלת לבחור במקצוע הניהול, שותפיה לתפקיד בעירייה, הורים, מורים ועמיתים, יועצים והשתלמויות, ויכולתן להתנתק בתקופת השבתון מבית הספר והעשייה הניהולית.