גיאוגרפיה- מבנה דעת מול סילבוס

מחבר/ים: 
שוש מלאת
עמודים: 
117-130

גיאוגרפיה ־ מבנה־דעת מול סילבוס

שוש מלאת

מבוא

נושא "מבנה-דעת" היא סוגייה בתוכניות הלימודים להכשרת מורים. שילוב הנושא הוא תנאי הכרחי להתפתחותו המקצועית של המורה לעתיד. כדי להפוך את הנושא למרכיב קריטי בידע הפדגוגי של "פרח ההוראה" וכדי ליצור קשר בין התיאוריה למעשה, רצוי לבחון את מבני-הדעת של הדיסציפלינות ולהעמידם מול תוכניות הלימודים המשתנות.

מאמר זה מעמיד את מבני-הדעת של הגיאוגרפיה מול תוכניות הלימודים בגיאוגרפיה. לצורך תמיכה ברעיון זה נתייחס תחילה למושגי המפתח, דיסציפלינה ו"מבנה-דעת", משמעותם וחשיבות יישומם בהוראה על-פי גישות שונות .

נבחן את הגיאוגרפיה כדיסציפלינה ונכיר את מבני-הדעת המסורתיים והחדשים שלה. השאלה העיונית, "באיזו מידה מייצגת תוכנית הלימודים את מבני-הדעת בגיאוגרפיה ?" הופכת לידע פדגוגי-פרקטי כאשר נחשוף את מיקום מבני-הדעת בתוכנית הלימודים ונבדוק את השלכות הגישה הפילוסופית והגישה הפסיכולוגית של מבנה-הדעת על תוכנית הלימודים .

דרך זו יפה לכל תקופה בה מתרחשות תמורות הן במבני-הדעת והן בתוכניות הלימודים ועל-כן רב ערכה בהכשרת פרחי-הוראה .