היסטוריה של דגם האוניברסיטה הגרמנית בצפון אמריקה והמכללה המסורתית

מחבר/ים: 
יונתן מזרחי
עמודים: 
1-13

היסטוריה של דגם המכללה המסורתית ודגם האוניברסיטה הגרמנית בצפון אמריקה

יונתן מזרחי

מאמר זה הוא ראשון בסדרה של שני מאמרים העוסקים בהיסטוריה של מוסדות ההשכלה הגבוהה בארצות-הברית, בדגש מיוחד על המתח שבין חינוך ליברלי-כללי לחינוך דיסציפלינארי מתמחה באוניברסיטאות ובמכללות של צפון אמריקה. בעוד שהמאמר הבא יציע היסטוריה של תוכניות הלימודים עצמן, מאמר זה יתמקד בתיאור ההיבט המבני של מוסדות ההשכלה הגבוהה בארצות הברית מתוך ראייה היסטורית .

ככלל, ניתן לדעתי לראות את ההיסטוריה של תוכני הלימוד בחינוך הגבוה כנעה בתנועה מתמדת (בזמן ובמרחב) על משרעת קוריקולארית-תוכנית המציגה בשתי קצותיה פרוגראמות "אינסטרומנטאליות-פראקטיות-התמחותיות" (הרשאתיות, מקצועיות, הסמכתיות, התמחותיות) מחד גיסא, ופרוגראמות המיועדות לספק בראש ובראשונה השכלה כללית-ליברלית, מאידך גיסא. מטבע הדברים, הקצה הראשון נוטה למיקוד, לספציאליזציה, ולהצטמצמות תוכנית, בעוד שהשני שואף למגמה של הרחבה וכלליות. בעוד ששני הדגמים האידיאליים מתוארים בספרות כמעין אבות-טיפוס "ובריאניים" קלאסיים שהתקיימו ממש, (למשל, המכללות היווניות הקלאסיות עבור הדגם המרחיב והאוניברסיטאות הגרמניות של המאה ה-19 והרבע הראשון של המאה ה-20 עבור הדגם הממקד), הרי שבחינה מעמיקה יותר, כפי שעולה ממחקרים חדשים, מגלה שאף לא אחד משני הטיפוסים הללו, בצורתו המובהקת, התקיים אי-פעם. יוצא אם כך, שככל שמדובר באפיון תוכני הלימוד, אנו עוסקים במידת קרבתה של פרוגראמה קוריקולארית נתונה לכל אחד מהטיפוסים האידיאליים שיצרנו אנו לצרכים טיפולוגיים ולצורכי ניתוח היסטורי (בלום, 1986] 1989] ; בן דוד, וזלוציבר, 1963 ; חברי ועדת הרוורד. 1959 [1945] ,Anderson, 1993; Bell ,1968; Boyer, 1987; Caronchan, 1993.; Curtis, et al. 1985; Flexner, 1930; Gaff, 1989 .(.1991 ,1991; Kimball, 1986; Oakley, 1992; Weaver