כללי כתיבה APA

במעוף ומעשה נהוגים כללי הכתיבה של האגודה הפסיכולוגית האמריקנית (APA). יש לשמור על כללים אלה על פי ההנחיות המפורטות במדריך הפרסום של ה-APA (מהדורה V, 2001). תמצית הכללים הללו מופיעה להלן. הקפדה עליהם תמנע את החזרת כתב היד למחבר לפני העברתו לשיפוט או את הכנתו לדפוס, אם התקבל כבר לפרסום. מומלץ מאוד להיעזר בהנחיות ובטיפים שבאתר http://www.apastyle.org
יש להקפיד במיוחד על רישום נכון של ההפניות בגוף הטקסט ושל רשימת המקורות.