תקצירי קורסים לדוגמא

אמון,כבוד והתכוונות: יחסים בין מורים ותלמידים ברוח הגישה ההומניסטית

תיאור הקורס:

הקורס יקנה ללומדים את יסודות הגישה ההומניסטית בחינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט (למשל- סינגור עצמי) תוך דגש על שלושת המושגים המרכזיים ביחסי מורה- תלמיד: אמון, כבוד והתכוונות. דרך הלמידה בקורס תביא לידי ביטוי את היישום של שלושת המושגים הללו. לשם כך הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בתהליכי הלמידה וההערכה בקורס ותתאפשר להם בחירה. כך, למשל, חלק מהציון בקורס יינתן בהערכת עמיתים על ידי הסטודנטים.

נושאי הקורס:

 • עקרונות הגישה ההומניסטית בחינוך
 • מהו אדם? הגישה ההוליסטית
 • משמעותו של דיאלוג בונה אמון וכיצד לנהל אותו
 • תפקיד המחנך ההומניסט בהקשר לשילוב תלמידים עם מיוחדים

סוגיות מתקדמות בהוראת תלמידים עם לקויות בינוניות

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בסוגיות שונות הקשורות להכלת ילדים בעלי לקויות בינוניות כפיגור קל, או בעלי הקשת האוטיסטית בתפקוד גבוה בכיתה הרגילה. נבחן את יכולות הלמידה של תלמידים אלה ואת הקשיים המאפיינים אותם.

נושאי הקורס

במהלך הקורס יתוארו לקויות שונות ואת השלכות לקויות אלה על תפקוד הילדים. נדגיש את הבעייתיות בהגדרת התלמידים בעלי לקויות בינוניות ונבחן

במה אם בכלל יש הבדל בין תלמידים אלה לבין תלמידים בעלי לקויות מתונות. נבחן תאוריות המסבירות את התפתחות לקויות אלה

נבחן את משמעות התיאוריות להוראת תלמידים אלה. נשאל האם יש ההתנגשות בין הצורך בהכנה לחיים ובכלל זה והצורך בהישגים לימודיים וכיצד

תיאוריות המסבירות את מהות ההפרעות האלה מסייעות לנו לגשר על פער זה.

הקורס ידון בנושאים הבאים:

 • אפיון פיגור קל ופיגור גבולי.
 • תיאוריות המסבירות הפרעות אלה והבנת הרקע חברתי תרבותי לאפיון זה. נבחן את ההבדל בין תלמידים אלה לתלמידים בעלי לקויות למידה.
 • אפיון אוטיזם בתפקוד גבוה.
 • תיאוריות המסבירות את האוטיזם. כיצד תאורות אלה קשורים בהיבטים נוירוקוגניטיביים יחודיים המאפיינים תלמידים עם אוטיזם. מה משמעות היבטים אלה להבדל בין תלמידים אלה לתלמידים בעלי לקויות למידה ותלמידים בעלי פיגור קל.
 • בעיות ספציפיות ופתרונות הקשורים בהוראה ובהכלה של תלמיד עם לקויות בינוניות בכיתה הרגילה.
 • נבחן כיצד ניתן להתאים את תכנית הלימודים הרגילה לילדים בעלי לקויות בינוניות לשם הכנתם לחיים.
 • נשאל כיצד ניתן לערב את התלמידים בקביעת תכנית ההוראה שלהם על פי העדפותיהם האישיות.
 • נבחן את נקודת המבט של התלמידים בעלי ההתפתחות התקינה על שילוב תלמידים עם לקות בינונית בכיתה הכוללת
 • נבחן כיצד ניתן לקדם את שיתוף הפעולה בין התלמידים.
 • נדון בדילמות הנובעות משילוב תלמידים בעלי הלקות הבינונית בכיתה.
 • קידומם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות בינוניות. נשאל כיצד ניתן לאפשר לתלמיד להוביל את העצמתו הרגשית.
 • יסודות הטיפול מחוץ לכותלי בית הספר-בילד בעל הלקות הבינונית ותפקיד המורה לחינוך מיוחד בתיאום הטיפול.

הערכת הפוטנציאל הלימודי

נושאי הלימוד

 • מושג הערכת הפוטנציאל הלימודי.
 • ההבדלים בין הערכה סטאטית סטנדרטית לבין הערכת הפוטנציאל הלימודי שמתבצעת תוך
 • אינטראקציה משמעותית עם התלמיד.
 • מושג יכולת ההשתנות הקוגניטיבית.
 • מושג תחום ההתפתחות הקרובה .(ZPD)
 • הערכת פונקציות קוגניטיביות בזמן התהוותן.
 • השוואה בין שיטות להערכת הפוטנציאל הלימודי והתערבות ממוקדת בפתרון בעיה
 • .(Response to Intervention- RTI)
 • שיטת ה- .(Learning Potential Assessment Device) LPAD
 • שיטת "הרמזים ההדרגתיים".
 • שיטת "בחינת הגבולות".
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי של השפה.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי במתמטיקה.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי בפתרון בעיות.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי ותכנון לימודי.
 • הצגת תוצאות הערכת הפוטנציאל הלימודי בפני הורים ומחנכים.
 • הערכת הפוטנציאל הלימודי ככלי לשלוב תלמיד עם לקויות למידה בכיתה רגילה.

גישה חינוכית-שיקומית לקידום תלמידים

עם לקויות התפתחותיות ולקויות למידה מורכבות

נושאי הלימוד

 • אטיולוגיה של לקויות התפתחותיות ולקויות למידה מורכבות ואפיוניהן בהקשר חברתי-תרבותי.
 • מצבים וסביבות המציבים ילדים בסיכון התפתחותי/תפקודי, ובמיוחד ילדים ומתבגרים עם מוגבלות התפתחותית.
 • תכניות התערבות חינוכיות ושיקומיות פרטניות ומערכתיות למניעת סיכון התפתחותי ולקידום תפקודה של תלמידים עם לקות למידה מורכבת או לקות התפתחותית.
 • הנגשת הסביבה הלימודית עבור תלמידים עם לקות למידה מורכבת או לקות התפתחותית.

ילד מיוחד, משפחה וקהילה

תיאור הקורס ונושאי הלימוד

 • תלמידים עם קשיי למידה על רקע חברתי-תרבותי ותלמידים עם לקויות נוירוקוגניטיביות זקוקים לתמיכות כדי לקדם את תפקודם הלימודי, החברתי והרגשי במסגרת החינוכית. באופן הולך וגובר, מסגרות חינוכיות בהן לומדים תלמידים כאלו מודעות לצורך לראות את התלמיד עם הצרכים המיוחדים כאדם שלם בעל תחומי תפקוד רבים החי בתוך סביבה ובהקשר מתמיד אליה.
 • לכן יש חשיבות רבה לכלול את המשפחה, כגורם חברתי מהותי המשפיע משמעותית על התפתחות הילד בשלבי חייו הראשונים ועל תפקודו בשלבים יותר מאוחרים, במסגרת תכניות התערבות.
 • חלקו הראשון של הקורס יציג בפני הסטודנטים מספר מצומצם של מודלים מרכזיים ועדכניים העוסקים בהתמודדות של משפחה עם ילד עם לקות או מחלה כרונית, וכן בהשפעת גורמים פנים- וחוץ-משפחתיים על התמודדות המשפחה והילד עם הלקות או המחלה.
 • חלקו השני של הקורס עוסק בקשר בין הילד והמשפחה לקהילה החברתית-תרבותית שבה היא תפקדת, ובקשר בין המשפחה לבין אנשי המקצוע השונים המעניקים שירותים למשפחה ולילד.
 • חלקו השלישי של הקורס יתמקד בחשיבה ובתכנון של תכניות מערכתיות לחיזוק הקשר בין הילד, ההורים והמסגרת החינוכית.

נדון בשאלה כיצד הקהילות השונות בהם משתתפים ההורים עשויות לסייע להורים ולתלמיד לשנות את הנרטיב האישי שלהם לכזה שיסייע בהתמודדותם.

 • מודלים עדכניים של התמודדות משפחה והתלמיד עם לקות או מחלה כרונית.
 • הגדרות של קהילה, הקהילה והשפעתה על התמודדות המשפחה עם תלמיד עצ"מ, יצירת קהילה וירטואלית.
 • הורי התלמיד עצ"מ והמפגש עם אנשי מקצוע שונים.
 • שיקולים תרבותיים ודמוגרפיים בעבודה עם משפחות של תלמידים עצ"מ.
 • תכניות מערכתיות לחיזוק הקשר בין התלמיד, ההורים והמסגרת החינוכית
 • השפעת הנרטיב האישי והתרבותי על ההתמודדות של משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים.

הערכת יכולת הקריאה והכתיבה

תיאור הקורס:

בקורס ייבחנו סוגיות עדכניות בהערכה דידקטית של מיומנויות קריאה ואיות. יושם דגש על הבנת העקרונות, והמגבלות של הערכה דידקטית בקריאה כאשר היא מתבצעת באוכלוסיות שונות, ויידונו ההשלכות על בנייה של תכנית-התערבות לאוכלוסיות ספציפיות.

נושאי הקורס:

 • מודלים לרכישה תקינה של קריאה
 • רכיבים קוגניטיביים בבסיס תהליך רכישת הקריאה
 • רכיבים אישיותיים ורגשיים ברכישת הקריאה
 • תהליכי רכישה ודרכי הערכה של חוקי-קידוד פונמיים-גרפיים.
 • תהלכי רכישה ודרכי הערכה של ידע אורתוגראפי.
 • ידע שפתי (סמנטי, תחבירי, ומורפולוגי) - השפעתו על רכישת קריאה והערכתו כחלק מהערכת קריאה.
 • ידע עולם והשפעתו על רכישת קריאה, שטף קריאה והבנת הנקרא
 • הערכת קריאה באמצעות קריאת טקסט- בחירת טקסטים להערכת קריאה, יצירת טקסטים להערכה חוזרת בקריאה, מדדים אופרטיביים הניתנים להערכה באמצעות טקסט, מגבלותיה של הערכת קריאה באמצעות טקסט.
 • כתיבת דוחות בעקבות הערכה דידקטית בקריאה, לרבות תכנון אופרטיבי של דרכי התערבות.
 • הערכת תהליכי קריאה בקרב אוכלוסיות עם שונות קוגניטיבית ותרבותית.

   

הבדלים אישיים וחברתיים בין קוראים המתקשים בהבנת הנקרא

נושאי הלימוד

 • דרכי ההוראה בהבנת הנקרא - הוראת אסטרטגיות, הוראת מיומנויות והוראת הבנה הנקרא במיקוד לשוני – הדגמות ותוצאות המחקר על הצלחתם בקידום הבנת הנקרא של מתקשים.
 • ניתוח חמרי למידה ותכניות לימודים בהבנת הנקרא.
 • חונכות בקריאה- החונכות והתיאוריה הויגוטסקיאנית, הכרת תכניות חונכות קריאה, תלמידים מלמדים תלמידים.
 • דיווחי המחקרים על חונכות בקריאה ותוצאותיהם.
 • הכרת תכניות ביח"ד לצמצום פערים בקריאה.
 • שיח כיתה על הטקסט הכתוב והשפעתו על גישור בין תרבותי- סוגי שיח שונים: שיח על כותב הטקסט, שיח להרחבת משמעות, שיח על אסטרטגיות קריאה, שיח "שאלות אמיתיות" ועוד.
 • ניתוח השיח מנקודת המבט של המורה על בסיס המושגים של חקר השיח (סוגי שאלות, סוגי שיח, שיח נושא, שיח פעילות, מבנה ההשתתפות דיא לוגיות בשיח ועוד).
 • המוטיבציה לקריאה- גורמי סביבה וגורמים אישיים וחברתיים המשפיעים על המוטיבציה לקריאה. קריאה להנאה וקריאה להצלחה- הכרת תכניות בארץ ובעולם.

בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות בחינוך מיוחד: דילמות בשילוב

נושאי הלימוד:

 • במהלך הקורס נדון בנושאים קריטיים להבנת העבודה בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים ושילוב תלמידים אלה בכיתה ההטרוגנית.
 • הסטודנטים יתבקשו למצוא מאמרים בנושא עבודתם, בנוסף למאמרים המוצגים ברשימת הספרות.
 • הסטודנטים יונחו להתמקד בנושאים הקשורים לבית ספר הרגיל ומשום כך להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה, תלמידים עם הפרעות קשב ואו תלמידים עם הפרעות מתונות המאפשרות את שילובם בבית ספר הרגיל.
 • הקורס יילמד באמצעות דיונים כיתתיים ובאמצעות קבוצות דיון קטנות של סטודנטים שיידרשו לשיתוף פעולה לשם כתיבת עבודה בנושאים שונים הנושאים יוצגו כשאלות ודילמות בין גישות מתנגשות.

נבחן האם אכן יש סתירה בין גישות אלה:

 • הדילמה של הזיהוי : האם נזהה או לא נזהה את התלמיד כבעל לקויות. מה משמעות התווית כבעל לקות... להבנת דילמה זאת נדון בקשר בין הפוטנציאל הביולוגי, הסביבה והחברה להגדרת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ולהתווית תכנית הלימודים המתאימה להם.
 • נדון בזיהוי המתבצע על פי פרמטרים התנהגותיים ומתיימר לייצג פרמטרים ביולוגים. נשאל האם הפרדיספוזיציה הגנטית מבטלת את הצורך בהתערבות חינוכית והאם התערבות חינוכית, המבוססת על המודל החינוכי, מבטלת את הצורך באבחון שיש לו אוריינטציה ביולוגית?.
 • נדון בדילמות שמתעוררות בשימוש בכותרות לקויות הנובעות מאבחון בתלמידים עם צרכים מיוחדים בהוראה שלהם בכלל ובמהלך שילובם בפרט. נשאל מה הנזקים הכרוכים בזיהוי התלמיד והאם יש הבדל אמיתי בין קשיי למידה ולקויי למידה.
 • הדילמה של תכנית הלימודים: עד כמה תכנית הלימודים ודרכי ההיבחנות של תלמידים עם צרכים צריכה לשקף את התכנית הכללית המקובלת של תלמידים רגילים.
 • ההוראה ותכנית הלימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. מה תפקיד הסביבה– המשפחה והקהילה בהוראת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים. האם הצורך להתחשב בצרכים קהילתיים.

סוגיות מתקדמות בהתערבות ובשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הטרוגניות

תיאור הקורס:

חוק החינוך המיוחד(1988)וחוק השילוב(תיקון 2002) שהוסף לו מגדירים ומגבירים את אפשרויות השילוב השונות של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. חוקים אלה מחייבים את מערכת החינוך להנגיש את תכנית הלימודים והלמידה בבתיה"ס הרגילים.

לאור חקיקה זו והקמת המתי"אות וועדות השילוב החל שילוב גובר והולך של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים. השילוב ברובו מתבצע עבור תלמידים בעלי לקויות קלות עד בינוניות.

לכן, המורים בכיתות הרגילות ומורי השילוב התומכים בהם ובתלמידיהם מצופים ללמד מגוון רחב של תלמידים עם צרכים חינוכיים שונים. גם מחנכי הכיתות לחינוך מיוחד בבתי"ס רגילים מצופים לשלב ככל שניתן את תלמידיהם בכיתות הכוללות.

 • קורס זה מיועד לתת מענה לצרכי המורים בכיתות הכוללות ובכיתות שילוב באמצעות הצגת מגוון גישות ואסטרטגיות להוראת שהוכחו כיעילות בחינוך תלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • בקורס יוצגו יישומי הוראה בכיתות אלה ברמות גיל שונות. זאת באמצעות פיתוח הבנה לצרכים החינוכיים הייחודיים של תלמידים עם לקויות מתונות ובינוניות, לפתח מיומנויות ולהפגין יכולת בתכנון גישות הוראה המיועדות לתת מענה לצרכי כלל התלמידים.
 • קורס זה מיועד ללומדים בשנה השנייה לתואר השני בחינוך מיוחד. בהתאם, יועלו במהלך הקורס דילמות בנוגע לשילובם של תלמידים עם צרכים חינוכיים שונים. הדיונים הממוקדים בכל דילמה יחייבו העמקה בידע שנלמד עד כה והתבססות על ניסיונם המקצועי של הסטודנטים, על מנת להתייחס לצרכים המיוחדים של התלמידים, צרכי הסביבה ולחוק המחייב שילוב.

נושאי הקורס:

 • חוק החינוך המיוחד משנת 1988 ומשמעות העדכונים עד היום
 • משמעות השילוב בהיבטים פרטניים, כיתתיים וקהילתיים
 • מבוא לאסטרטגיות הוראה מותאמות שילוב
 • בחירת דרכי המענה לצרכים הפרטניים של הלומדים תוך התייחסות לצרכים הכלל כיתתיים
 • ניתוח למידה מעשית והתנסויות מחיי היומיום(ביסודי, בחט"ב ובחינוך המיוחד)
 • דילמות בשילוב- התייחסות למספר פתרונות לשילוב תוך הדגשת היתרונות והחסרונות של כל פתרון
 • שיתף פעולה בין התלמידים למורים
 • שיתוף פעולה בין מורים והוראה בצוות (כיתות יסוד בביה"ס היסודי)
 • שיתוף פעולה בין ההורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים לצוות בית הספר- משמעותו לשילוב יעיל
 • מפגשים כיתתיים ומיומנויות תקשורת (יסודי, חט"ב ותיכון)
 • הוראת עמיתים ולמידה בקבוצה (כיתות יסוד בביה"ס היסודי)
 • שימוש בבחירה כדי ללמד אחריות (כיתות יסוד בביה"ס היסודי ובחט"ב)
 • הוראה תומכת (Scaffolded Instruction) בכל רמות הגיל (א'-י"ב)
 • מורים תומכים במורים בכל רמות הגיל (א'-י"ב)
 • רפלקציה עצמית ותכנון ליישום תכני ומושגי הקורס בשדה

סוגיות במחקר איכותני

תיאור הקורס

הקורס יקנה ללומדים את יסודות המתודולוגיה האיכותנית, יעמוד על ההבדלים המהותיים בינה לבין הגישה הכמותית ויאפשר ללומדים להתנסות בתרגול ויישום העקרונות הנלמדים.

נושאי הקורס

 • מאפייני המחקר האיכותי
 • הכניסה לשדה: שיקולים בבחירת השדה, סוגיית המוכרות וההזרה של החוקרים, סכנות בשדה,
 • דרכים לתיעוד המידע
 • גיבוש שאלת המחקר
 • הריאיון כטקטיקה מחקרית
 • עיבוד הנתונים לפי תיאוריה הצומחת מהממצאים
 • סוגיות אתיות
 • מחקר איכותני בחינוך המיוחד

תכניות התערבות קוגניטיביות לתלמידים עם צרכים מיוחדים/לקויות למידה

תיאור הקורס:

 • הקורס יכלול סדרת הרצאות וסמינרים שיועברו על ידי מספר אנשי סגל אקדמי.
 • ההרצאות והסמינרים יתמקדו בחקר המתודות והשיטות השונות לשיפור אסטרטגיות הלמידה והאסטרטגיות הקוגניטיביות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. הבנת טבעה הרב-ממדי של הקוגניציה האנושית והצורך לראות את התלמיד – גם זה עם הצרכים המיוחדים בתחומים ספציפיים- כמכלול אנושי, תהווה את המיקוד התיאורטי בקורס זה. נחקור את מושגי האינטליגנציה המרובה  (Multiple intelligences, H. Gardner) והתיאוריה התלת צדדית של האינטליגנציה .(Triarchical theory of intelligence, R. Sternberg)
 • כמו כן, נלמד תכניות התערבות קוגניטיביות ייחודיות (כגון (Instrumental Enrichment, MISC, Bright Start, CASE ונדון בשיטות הנחיית התכניות.

נושאי הלימוד:

 • הטבע הרב-ממדי של האינטליגנציה האנושית
 • עקרונות תכניות ההתערבות הקוגניטיבית
 • תכונית ה"העשרה האינסטרומנטלית"
 • תכונית ההתערבות "התחלה מאירת דרך (Bright Start) לילדים צעירים"
 • תכונית "פילוסופיה לילדים"
 • פיתוח פונקציות קוגניטיביות באמצעות מטלות מעולם המדע.
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית בקריאה ובטיפול בדיסלקציה
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית במתמטיקה ובטיפול בדיסקלקוליה
 • מושג התגובה להתערבות ממוקדת בפתרון בעיה (RTI) ומשמעותו לשילוב תלמיד בעל לקויות למידה בכיתה רגילה.

תיאור הקורס:

 • הקורס יכלול סדרת הרצאות וסמינרים שיועברו על ידי מספר אנשי סגל אקדמי.
 • ההרצאות והסמינרים יתמקדו בחקר המתודות והשיטות השונות לשיפור אסטרטגיות הלמידה והאסטרטגיות הקוגניטיביות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. הבנת טבעה הרב-ממדי של הקוגניציה האנושית והצורך לראות את התלמיד – גם זה עם הצרכים המיוחדים בתחומים ספציפיים- כמכלול אנושי, תהווה את המיקוד התיאורטי בקורס זה. נחקור את מושגי האינטליגנציה המרובה  (Multiple intelligences, H. Gardner) והתיאוריה התלת צדדית של האינטליגנציה .(Triarchical theory of intelligence, R. Sternberg)
 • כמו כן, נלמד תכניות התערבות קוגניטיביות ייחודיות (כגון (Instrumental Enrichment, MISC, Bright Start, CASE ונדון בשיטות הנחיית התכניות.

נושאי הלימוד:

 • הטבע הרב-ממדי של האינטליגנציה האנושית
 • עקרונות תכניות ההתערבות הקוגניטיבית
 • תכונית ה"העשרה האינסטרומנטלית"
 • תכונית ההתערבות "התחלה מאירת דרך (Bright Start) לילדים צעירים"
 • תכונית "פילוסופיה לילדים"
 • פיתוח פונקציות קוגניטיביות באמצעות מטלות מעולם המדע.
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית בקריאה ובטיפול בדיסלקציה
 • מחקר ההתערבות הקוגניטיבית במתמטיקה ובטיפול בדיסקלקוליה
 • מושג התגובה להתערבות ממוקדת בפתרון בעיה (RTI) ומשמעותו לשילוב תלמיד בעל לקויות למידה בכיתה רגילה.

תחושת מסוגלות בהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים

דרישות קדם:

קורס מתודולוגי בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

תיאור הקורס:

בחלקו הראשון של הקורס ילמדו הסטודנטים את תיאורית המסוגלות העצמית בהקשר למורים. בחלקו השני של הקורס יבצעו הסטודנטים מחקר אמפירי העוסק בתחושת מסוגלות של מורים בחינוך המיוחד בהנחית המרצה.

נושאי הקורס:

 • מסוגלות עצמית נתפסת Perceived self efficacy הרקע התיאורטי לצמיחת המושג: תיאוריות העצמי ותיאורית הלמידה החברתית-קוגניטיבית, הגדרות למושג והבחנה בינו לבין מושגים קרובים, מקורות המשפיעים על תחושת המסוגלות, השלכות תחושת המסוגלות על ההתנהגות, ביקורת על המושג.
 • תחושת מסוגלות במערכת החינוך
 • המושגים: תחושת מסוגלות עצמית מקצועית, תחושת מסוגלות אישית של המורה, תחושת מסוגלות כללית של ההוראה, תחושת מסוגלות קולקטיבית של בית הספר.
 • מפגש עם ממצאי מחקרים שנערכו במערכת החינוך (תלמידים, מורים). הבחנה בין המרחב הכיתתי למרחב הארגוני.
 • הבנת הקשר בין העולם הפרטי והמקצועי בהקשר לתחושת המסוגלות. דרכים להעלאת תחושת המסוגלות של תלמידים ושל מורים.
 • ממצאי המחקר לגבי תחושת מסוגלות של מורים בחינוך המיוחד. 

קידום שיתוף הפעולה בין המורה לבין משפחת התלמיד עם הצרכים המיוחדים

דרישות קדם:

הקורסים: "בחינה ביקורתית של סוגיות עדכניות בחנ"מ: דילמות בשילוב ילד מיוחד, משפחה וקהילה".

תיאור הקורס:

 • הסמינריון נועד להכשיר את הלומד לעבודת מחקר עצמאית. הלימוד יתרכז במשפחת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.
 • תבחן השאלה מהם התהליכים העוברים על משפחה זאת?
 • מה מקום הרקע התרבותי והסביבתי בהתהוות תהליכים אלה, ומתבסס על למידה עיונית שנעשתה בקורס "ילד, משפחה וקהילה".
 • נבחן באופן אמפירי מה הם הגורמים שיכולים לקדם את שיתוף הפעולה בין המשפחה ובית הספר בקהילות שונות.

נושאי הלימוד:

 • עיקרי ביצוע מחקר איכותני בחינוך.
 • איסוף מקורות ספרות למחקר.
 • כתיבת מחקר מדעי בגישה איכותנית במסגרת הסמינריון.
 • יישום הגישה של התיאוריה המעוגנת בממצאים (Grounded Theory) לחקר שיתוף הפעולה בין הצוות החינוכי, המשפחה והתלמיד עם הצרכים המיוחדים.
 • התהליך העובר על המשפחה תוך כדי התמודדות עם הילד בעל הצרכים המיוחדים וגיוס משפחה זאת לפעולה.
 • הרקע חברתי/תרבות של המשפחה ובחינת הדרך בה התחשבה מערכת החינוך ברקע התרבותי השונה של המשפחות כדרך להעצמת שיתוף הפעולה עם המשפחה.
 • משמעות המשפחה לשילובם של תלמידים בכיתה ההטרוגנית. דילמות הקשורות במעורבות והתערבות המשפחה בתהליך השילוב.

צרכים מיוחדים של ילדים הבאים מרקע תרבותי שונה

מטרת הסמינריון :

 • הקניית הבנה תיאורטית של הצרכים המיוחדים של תלמידים הבאים מרקע תרבותי שונה ורכישת שיטות מעשיות לאינטראקציה משמעותית עם התלמיד, אשר לאורה יש לפתח דרכי הוראה מותאמות ליכולותיו ולצרכיו. שיטות אלו מניחות דיאלוג בין המחנך והתלמיד כגורם מרכזי, שבאמצעותו המחנך נחשף להכרת העולם החברתית תרבותית של התלמיד.
 • במהלך הסמינריון נבחן את מושגי ההבדלים התרבותיים והחסכים התרבותיים, הבדלים בין תרבותיים בסגנונות החשיבה והנטיות הלימודיות. נדון בתפקיד הדו-לשוניות והרב -לשוניות בתהליך הלימודי, כמו גם תכונות ייחודיות של קבוצות אתניות, תרבותיות ולשוניות בישראל.
 • בנוסף, נדון בשיטות לזיהוי קשיים לימודיים שמקורם בשוני בין תרבות הבית ממנה מגיע התלמיד ותרבות ביה"ס, ולאיתור ליקויי למידה בקרב תלמידים המשתייכים לקבוצות תרבותיות ולשוניות מגוונות.

נושאי הלימוד:

 • תפקיד הגורמים התרבותיים בקשיי הלמידה ולקויות למידה של מיעוטים אתניים וילדי מהגרים.
 • דו-לשניות – סיכויים וסיכונים.
 •  הדיאלוג בין המחנך לתלמיד הבא מקרע תרבותי שונה ככלי להבנה והתערבות חינוכיים.
 • תבניות לימוד וקוגניציה ייחודים לתרבות.
 • מונחי "שוני תרבותי" ו- "חסך תרבותי".
 • ייצוג יתר של קבוצות מיעוט בחינוך מיוחד.
 • ליקויי למידה בילדי מיעוט וילדים מהגרים.
 • תכניות התערבות חינוכית רגישות- תרבותית.

צמיחה אישית ומקצועית של מנהיגים חינוכיים

תיאור הקורס:

כחלק מהוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים

נושאי הקורס:

 • פרופיל זהות אישית
 • דפוסים משפחתיים וכיצד הם משפיעים
 • ההנחות המוטעות וכיצד להיפרד מהן
 • סוגיות בפסיכולוגיה של הגיל המבוגר
 • קשב לקולות הפנימיים
 • זהות מקצועית כמובילים חינוכיים
 • המורה לחינוך מיוחד כמנהיג מקצועי בבית הספר, תפקיד המורה כמתאמת שילוב ודילמות הקשורות בתפקידה זה.
 • מודעות והתמודדות עם המכשולים והעוצמות שבתוכי ובסביבתי.

סוגיות באיתור ובהערכת קשיים בקריאה, מהתיאוריה לפרקטיקה

תיאור הסמינריון ונושאיו

 • הסמינריון נועד להכשיר את הלומד לעבודת מחקר עצמאית והוא יתמקד בהיבטים מרכזיים בתחום אבחון קשיי/לקויי למידה/קריאה/כתיבה עם התייחסות ליישום גישות תיאורטיות והשלכותיהן על הפרקטיקה.
 • תשומת לב תינתן להיכרות עם שיטות שונות לאיסוף נתונים וניתוח תהליכי למידה בשני היבטים: במצבי למידה אוטנטיים ובמצבי למידה המתקיימים במסגרת אבחונית יזומה.
 • דגש יושם על ההיבט הביקורתי המתייחס להערכת האבחונים השונים ותרומתם לחקר ההתמודדות עם לקויות למידה/קריאה/כתיבה, והערכת האפקטיביות שלהם לקידום תהליכי הלמידה של תלמידים עם הלקויות הללו.

הנושאים הרלוונטיים בהם נעסוק בקורס הם:

 • במהלך הסמינריון תינתן הדרכה בכתיבת העבודה הסמינריונית אשר תתמקד בנושאים הרלוונטיים לתחום חקר ההתמודדות עם לקויי/קשיי למידה, קריאה וכתיבה.
 • עבודה זו תאפשר לסטודנט ליישם את הידע הנרכש ולהביא לידי ביטוי את כישוריו האקדמיים: יכולת קריאה והבנה של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע שונים, חשיבה ביקורתית, כושר תכנון מחקר וביצועו, וכתיבה רהוטה של העבודה.

דרישות קדם

קורס בליקויי למידה ו/או בליקויי קריאה ו/או באבחון לקות למידה/קריאה/כתיבה.

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות למתקדמים

תיאור הקורס:

 • שיטות מחקר:

 *עקרונות ושלבי המחקר החינוכי הכמותי: ניסוח הבעיה, השערות, משתנים, הגדרות נומינליות ואופרציונליות

 *עקרונות המדידה: מהימנות ותוקף

 *מערכי מחקר: מתאמי- תיאורי, ניסויי

 • סטטיסטיקה תיאורית:

 *אפיון משתנים: איכותני / כמותי, בדיד / רציף, סולמות מדידה: שמי, סדר, רווח, מנה

 *טבלת שכיחויות: סוגים: משתנה איכותני שמי (קטגוריאלי), משתנה סדר/איכותני מתקדם, משתנה כמותי בדיד, 

  משתנה כמותי רציף.

  "מושגים": שכיחות, שכיחות מצטברת, שכיחות יחסית (ובאחוזים), דירוג אחוזוני, רוחב מחלקה, אמצע מחלקה.

 *תצוגה גראפית: דיאגראמות: פאי, מקלות ( טורים ), היסטוגרם, פוליגון .

  צורות התפלגות: התפלגות סימטרית/א–סימטרית ימנית/א-סימטרית שמאלית, התפלגות נורמאלית

 *מדדי מרכז: שכיח, ממוצע,חציון

 *מדדי פיזור: טווח, טווח בין רבעוני, שונות, סטיית תקן,

 *מדדים למיקום יחסי: רבעונים, עשירונים, ציוני תקן

 *התפלגות נורמאלית : ציוני תקן והסתברויות

 *קשרים בין משתנים: קשר מתאמי/ סיבתי, מתאם, -עוצמה, כיוון ומובהקות. , מתאם קרמר (חי בריבוע), מתאם פירסון-

  שונות מוסברת, קו הרגרסיה ומשוואת הניבוי

 • סטטיסטיקה הסקית:

 *מדגם ואוכלוסייה: דגימה הסתברותית/לא הסתברותית, סוגי מדגמים, ייצוגיות המדגם

 *בדיקת השערות סטטיסטיות: השלבים בבדיקה הידנית, טבלאות של ערכים קריטיים, טעויות אלפא ובטא

 *השוואת ממוצעים: מבחן Tלמדגמים תלויים/ בלתי תלויים

 *ניתוח שונות: ANOVA ומבחני פוסט הוק

סוגיות עכשוויות בלקויות למידה ספציפיות: ניתוח ביקורתי של מאמרים

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בבחינה ביקורתית והערכה עדכנית של סוגיות-מפתח תיאורטיות ומעשיות בתחום של לקויות למידה והשלכותיהן על תפקוד קוגניטיבי ורגשי כפי שהוא בא לידי ביטוי במעגלי החיים.

נושאי הקורס

 • תמורות ושינויים בהגדרת לקות למידה )כולל התייחסות להגדרה על פי ה .(DSM-5 התייחסות לאספקטים היסטוריים, מערכתיים, קונספטואליים ומחקריים.
 • סיווג ומיון של לקויות למידה מהיבטים נוירו פסיכולוגיים, אקדמיים, אבחוניים וטיפוליים תקינות בתהליכי למידה – מודל רב רכיבי להבנת התשתית הקוגניטיבית והרגשית ללמידה תקינה.
 • מערכת הקשב- תובנות מחקריות מעודכנות, אבחנה מבדלת, וסווג לתת קבוצות
 • פונקציות ניהוליות- כבסיס לתפקוד מעגלי החיים. הצגת דילמות והשלכות לתחומי האבחון והטיפול בלקויות למידה
 • הזיכרון כמערכת רב רכיבית – היבטים נוירולוגיים מאגר הזיכרון - אבחנה בין המונח "מאגר זיכרון" לבין המונח "זיכרון לטווח ארוך", "המבנה" הנוירולוגי של מאגר הזיכרון, תאור מצבי תקינות מול אי תקינות הקשורים במאגר הזיכרון, דרכים לייעול השימוש במאגר הזיכרון תוך אבחנה בין טיפול ישיר לבין טיפול עקיף.
 • זיכרון עבודה – אבחנה בין המונח זיכרון עבודה לבין המונח זיכרון לטווח קצר, תימוכין נוירו פסיכולוגיים למבנה המודולארי של זיכרון העבודה, השלכות של לקויות בזיכרון העבודה על תפקוד במעגלי החיים.
 • עיבוד פונולוגי- מושגים ומונחים, דרכי הערכה, קשיים אופייניים, השלכות על מעגלי חיים, הנגשת חומרי למידה לידים עם קשיים בעיבוד פונולוגי.
 • עיבוד חזותי- מושגים ומונחים, דרכי הערכה, קשיים אופייניים, השלכות על תפקוד יום יומי ואקדמי, טיפול ישיר מול "הנגשה" במקרים של לקות בעיבוד חזותי.
 • עיבוד שפתי- סמנטיקה תחביר ומורפולוגיה דרכי איתור ודרכי טיפול
 • לקות בתאום עין – יד והשלכותיה על כתיבה
 • פיתוח היכולת לקריאה ביקורתית של דוחות-אבחוניים (דידקטיים ופסיכולוגיים)
 • היבטים רגשיים והתנהגותיים של לקויות למידה
 • המסגרת הביתית והשלכותיה על אבחון וטיפול בלקויות למידה

   

מצוינות בחינוך

תיאור הקורס

 • הקורס עוסק ביישום מודל תיאורטי של פיתוח מצוינות אישית בחינוך. פיתוח מצוינות מבוסס על פיתוח הפוטנציאל האישי של התלמידים, מצטיינים כחלשים.
 • הקורס יתמקד במיוחד בפיתוח המצוינות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המיוחד.

נושאי הקורס

 • מצוינות.
 • שוויוניות.
 • החינוך הפורמלי.
 • אינטליגנציות מרובות.
 • מקומם של ערכים.
 • תכניות ייחודיות במערכת החינוך.
 • הערכה, משוב ובקרה.
 • מיצוי פוטנציאל אינדיבידואלי.
 • קליטה אוניברסאלית של תלמידים לעומת תהליכים של מיון ושיבוץ (תוך התייחסות לאזורי
 • רישום - בתי-ספר אזוריים ועל-אזוריים).
 • מעורבות הורים.