טופס בקשה לסטודנט חיצוני

הרשמה לסטודנט חיצוני אפשרית על בסיס מקום פנוי בלבד בכפוף לאישור ממנהל הסטודנטים. ההרשמה הינה לקורסים הנלמדים במהלך סמסטר ב' תשע"ט, שיפתח בתאריך 3.3.2019

מועדי הגשת הבקשה: 5.3.2019 - 20.2.2019

תשלום מקדמה עבור הרשמה לאחר קבלת אישור על מקום פנוי תתאפשר עד לתאריך: 5.3.19

בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו.

 

תהליך הגשת הבקשה וההרשמה

  • טופס בקשה לסטודנט חיצוני - יש למלא את טופס הבקשה לסטודנט חיצוני באופן מלא ולציין את שם הקורס המבוקש.
  • אישור על מקום פנוי בקורס - יש להמתין לקבלת הודעה טלפונית/מייל ממנהל סטודנטים שיעדכן באם קיים מקום פנוי בקורס המבוקש.
  • לאחר קבלת אישור ממנהל הסטודנטים על מקום פנוי בקורס המבוקש, יש לבצע רישום ותשלום מקוון של מקדמת שכר הלימוד 

הערה: בקורסי אנגלית קיימת חובת נוכחות מלאה.

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לתואר
 
בסמסטר א' ו-ב' סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לקראת תואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ש"ח, עבור כל נק"ז 500 ₪ ואגרות חובה בסך 193 ₪ (שמירה וביטוח תאונות אישיות)
עבור קורסי אנגלית המתקיימים בסמסטר קיץ יעודכנו עלויות לקראת פתיחת הסמסטר
ניתן להירשם לקורסים עד 10 נק"ז.
סטודנטים הלומדים במסלול אפיק מעבר לרפואה יכולים להירשם ל-37 נק"ז בהתאם לתכנית
ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני: 
הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות ע"י הסטודנט בכתב בלבד. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחויב ב 50% מעלות הקורס. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר
 

נוהל ביטול הרשמה

  • סטודנט המבטל הרשמתו מתבקש להודיע למדור רישום בכתב בכתובת הדוא"ל: rishum_a@achva.ac.il
  • סטודנט ששילם והודיע על ביטול הרשמתו לא יוכל לקבל החזר כספי.