צרכים מיוחדים של ילדים הבאים מרקע תרבותי שונה

מטרות הקורס:
 • הכרת תפקיד הגורמים התרבותיים בקשיי הלמידה של מיעוטים אתניים וילדי מהגרים.
 • הכרת המחקר הנוכחי על קשיי למידה ולקויות למידה בקרב ילדים מהגרים ומיעוטים.
 • פיתוח הבנת היכולות והצרכים המיוחדים של ילדים בעלי קשיי למידה ולקויות למידה הבאים מרקע תרבותי שונה.
 • פיתוח דרכים להיכרות וללמידה מעמיקה על הרקע התרבותי-חברתי-משפחתי של הילד תוך אינטראקציה עם הילד ובני משפחתו.
 • רכישת כישורים אקדמיים לניתוח ספרות מחקר והכנת סמינריון.
 • פיתוח מיומנויות מקצועיות של רפלקציה עצמית דרך בחירת נושא הסמינריון, בחירה והערכה ביקורתית של המקורות, פיתוח טיעונים, תכנון וכתיבת טקסט אקדמי.

מטרת הסמינריון :

 • הקניית הבנה תיאורטית של הצרכים המיוחדים של תלמידים הבאים מרקע תרבותי שונה ורכישת שיטות מעשיות לאינטראקציה משמעותית עם התלמיד, אשר לאורה יש לפתח דרכי הוראה מותאמות ליכולותיו ולצרכיו. שיטות אלו מניחות דיאלוג בין המחנך והתלמיד כגורם מרכזי, שבאמצעותו המחנך נחשף להכרת העולם החברתית תרבותית של התלמיד.
 • במהלך הסמינריון נבחן את מושגי ההבדלים התרבותיים והחסכים התרבותיים, הבדלים בין תרבותיים בסגנונות החשיבה והנטיות הלימודיות. נדון בתפקיד הדו-לשוניות והרב -לשוניות בתהליך הלימודי, כמו גם תכונות ייחודיות של קבוצות אתניות, תרבותיות ולשוניות בישראל.
 • בנוסף, נדון בשיטות לזיהוי קשיים לימודיים שמקורם בשוני בין תרבות הבית ממנה מגיע התלמיד ותרבות ביה"ס, ולאיתור ליקויי למידה בקרב תלמידים המשתייכים לקבוצות תרבותיות ולשוניות מגוונות.

נושאי הלימוד:

 • תפקיד הגורמים התרבותיים בקשיי הלמידה ולקויות למידה של מיעוטים אתניים וילדי מהגרים.
 • דו-לשניות – סיכויים וסיכונים.
 •  הדיאלוג בין המחנך לתלמיד הבא מקרע תרבותי שונה ככלי להבנה והתערבות חינוכיים.
 • תבניות לימוד וקוגניציה ייחודים לתרבות.
 • מונחי "שוני תרבותי" ו- "חסך תרבותי".
 • ייצוג יתר של קבוצות מיעוט בחינוך מיוחד.
 • ליקויי למידה בילדי מיעוט וילדים מהגרים.
 • תכניות התערבות חינוכית רגישות- תרבותית.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.