גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשף על 13,863 ש"ח צמוד למדד יולי 2019.
סטודנט אשר ערך מערכת לימודים מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשף על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.
כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי  2019.

גובה שכר לימוד תש"פ