כרטיס נבחן

לקראת תקופת הבחינות בסיום כל סמסטר, יפיק כל סטודנט כרטיס נבחן באמצעות אתר האינטרנט של המכללה. ההדפסה נעשית דרך תחנת מידע אישי > לוח בחינות > הדפסת כרטיס נבחן ותהיה זמינה בסמוך למועד הבחינות. סטודנט יוכל להפיק כרטיס נבחן רק אם שילם את חובותיו הכספיים נכון ליום הפקת הכרטיס. סטודנט החייב שכר לימוד, יקבל שובר לתשלום. ניתן יהיה להוריד את כרטיס הנבחן מהאתר חמישה ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום.

למען הסר ספק, זכותו של נושא כרטיס הנבחן להשתתף בבחינות  מותנית במילוי הדרישות האקדמיות והמנהליות. אין בכרטיס הנבחן כדי לשמש קבלה או אישור על תשלום מלוא שכר לימוד ו/או סילוק מלוא החובות הכספיים למכללה.

ניתן להוריד  כרטיס נבחן באתר האינטרנט של המכללה, ללא תשלום. לקראת סוף כל סמסטר מפרסם מדור שכר לימוד את טווח המועדים שבהם ניתן להוריד את כרטיס הנבחן מהאתר. אנו מייעצים לכל סטודנט להוריד כרטיס נבחן ולצלמו מספר פעמים. בשלב מסוים לא ניתן יהיה להוריד יותר כרטיס נבחן.

 

לתשומת לבכם:

סטודנט שישאר ביתרת חוב לא יוכל לגשת לבחינות ולהגיש עבודות. תחנת המידע האישי נחסמת.