המכינה הקדם אקדמית

הסבר כללי

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים במכללה האקדמית אחוה. 
חוברת זו כוללת מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. 
המידע כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. 
הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאג לעדכן את מרכז שרות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
הנך מתבקש להסדיר את שכר הלימוד באמצעות החזר מעטפת הסדרי תשלום שכר לימוד בדואר.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום המקדמה מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט
סטודנט החייב שכר לימוד  תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום המקדמה מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים תשע"ט 21.10.2018
מועד פתיחת שנת הלימודים במכינה הקדם אקדמית ספטמבר 2018
מיקום הסעיף: 1

פניות לבירורים-מכינה

פניות לבירורים

קבלת קהל במדור שכ"ל בימים א-ה בין השעות 8:30–12:30, 16:00-15:00,   

מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות 12:30-09:00, 16:00-14:00 3622* שלוחה 3 (ניתן להשאיר הודעה - זמן החזרה עד 24 שעות)

בימי ו' אחרים ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני.

מען למכתבים:
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.
ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני Mechina-lid@achva.ac.il או בפקס - 08-8588008

 

מיקום הסעיף: 2

מתן תוקף להרשמה

על מנת לתת תוקף להרשמתך ללימודים במכללה יש לשלם את אגרות החובה. 

סטודנט המפסיק או מבטל לימודיו תשלום האגרה לא יוחזר.

רישום לקורסים מותנה בהצגת קבלה על תשלום אגרות החובה.

מיקום הסעיף: 3

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשע"ט על 13,794 ש"ח צמוד למדד יולי 2018.

שכר לימוד לסמסטר אחד 6,897 ₪ ואגרות חובה

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2018.

מיקום הסעיף: 3

ועדה לקביעת גובה שכר לימוד - מכינה

כל סטודנט הלומד למכינה וזכאי לבקש מלגה מועבר לדיון בוועדה לקביעת גובה שכר לימוד של משרד הביטחון /ות"ת.

פטור משכר לימוד מלא או חלקי ניתן עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים בהתאם להחלטת הוועדה. כל הסטודנטים חייבים בתשלום אגרות חובה, גם אם הם פטורים מתשלום שכר לימוד עפ"י החלטת הוועדה.

סטודנט אשר קיבל פטור משכר לימוד ולימודיו ממומנים ע"י משרד הביטחון או ות"ת  חייב בנוכחות של לפחות 80% מהשעורים. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי זה, משרד הביטחון /ות"ת יפסיק את מימון שכר הלימוד ועל הסטודנט יהיה לשלם את שכר הלימוד בעצמו.

סטודנטים הלומדים ממוצע שנתי של פחות מ-22 ש"ש ישובצו ב"מסלול המדורג" וישלמו שכר לימוד בהתאם.

סטודנט הנדרש לשלם שכר לימוד מלא או חלקי, מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשע"ט, על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.

מיקום הסעיף: 6

שכר לימוד ללומדים במסלול מדורג במכינת בגרות

סטודנטים הלומדים עד 21 ש"ש במסלול מדורג ישלמו על פי התעריפים:

 • קורס של 1 יחידות לימוד -     1,500    ₪ .
 • קורס של 2 יחידות לימוד -     2,500    ₪ .
 • קורס של 3 יחידות לימוד -     3,500    ₪ .
 • קורס של 4 יחידות לימוד -     4,000    ₪ .
 • קורס של 5 יחידות לימוד -     4,500    ₪ .

הלומדים 22 ש"ש ומעלה בסמסטר ו/או בממוצע שנתי ישלמו שכר לימוד בסיסי מלא + אגרות חובה.
בעלי פטור משכר לימוד ישלמו אגרות חובה בלבד.
שינוי מסלול לימודים גורר שינוי בחיוב שכר לימוד (הפחתה או תוספת).
מקצועות בהם ניתן לפצל יחידות לימוד/שאלונים, יש לברר גובה שכר לימוד מראש במדור שכר לימוד.

מעבר למסלול מדורג במהלך שנת הלימודים
סטודנט שעובר מכל מסלול למסלול מדורג עד שבוע לאחר קבלת תשובות מועדת המלגות יחויב רק עבור המסלול המדורג.
אם המעבר יתבצע לאחר שבוע מקבלת תשובות ועדת המלגות יחויב עבור שכר לימוד במסלול בו היה עד יום הפסקת הלימודים (ללא חודש נוסף) ובמסלול המדורג מיום המעבר.

מיקום הסעיף: 8

אגרות חובה ורשות

אגרות חובה שנתיות (ל- 2 סמסטרים)

 • שמירה מוסדית 310 ₪.
 • ביטוח תאונות אישיות 38 ₪.

סה"כ אגרות חובה 348 ₪.

 

לקבלת מערכת שעות יש להציג קבלה על תשלום האגרות.

 

אגרות חובה לסמסטר ב'

 • שמירה מוסדית 155 ₪.
 • ביטוח תאונות אישיות 38 ₪.

סה"כ אגרות חובה 193 ₪.

 

אגרות רשות לשנה

 • מנוי חניה שנתי 400 ₪.
 • עלות חניה יומית 8 ₪.
 • שרותי רווחה 240 ₪.
 • שרות SMS, מסרוני טקסט 35 ₪.

 

 

אגרות רשות לסמסטר ב'

 • חניה מוסדרת 200 ₪.
 • עלות חניה יומית 8 ₪.
 • שרותי רווחה 180 ₪.
 • שרות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.
מיקום הסעיף: 9

הסברים לאגרות חובה ורשות

שמירה מוסדית 310

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים  וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 38 ₪

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט הנה מ- 01/10/2018 ועד 30/09/2019. ההסדר חל על תאונות הנגרמות לסטודנט בכל שעה משעות היממה בתוך גבולות מדינת ישראל. לצפייה בפוליסת הביטוח.

אגרת חנייה מוסדרת 400 ₪

סטודנטים המעוניינים לרכוש מנוי שנתי במגרש החנייה של המכללה, ישלמו את הסכום הנדרש באמצעות שובר או במדור שכר לימוד. המשלמים יקבלו תו חנייה עם הצגת שובר התשלום במשרד מזכירת מחלקת תפעול בבניין 3 קומה 2. 

תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החנייה לא יודבק על השמשה הקדמית יחוייב ביציאה ב- 8 ₪.

ניתן לקבל תו חנייה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.

סטודנט המבקש לקבל תו חנייה נוסף לרכב נוסף מתבקש לפנות למחלקת תפעול, בניין 3 קומה 2, ולהציג רישיון של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים.

סטודנט אשר איבד את תו החניה ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה. סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות זכאים לקבל תו חניה ללא עלות. לשם קבלת ההנחה יש לפנות למזכירת מחלקת תפעול בבניין 3 קומה 2 ולהציג תו נכה ואישור ביטוח לאומי כי הנכות על רקע ניידות.

מיקום הסעיף: 11

הסדרי שכר לימוד

שוברי תשלום

במצורף להחלטת הועדה ימסרו שני שוברים: אחד לתשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים ואחד לתשלום רגיל בבנק עבור סטודנטים שלא נמצאו זכאים לפיקדון חיילים משוחררים או שלא מעוניינים להשתמש בפיקדון.

באחריות הסטודנט לשלם את השובר המתאים לו בלבד.

על הסטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לתאריך המופיע ע"ג השובר.

הוראה לחיוב כרטיס אשראי

מילוי הטופס מונע את הצורך מהסטודנט להגיע למדור שכר לימוד עם כרטיס האשראי ו/או עם בעל הכרטיס. סטודנט שיבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי ימלא את הטופס הנ"ל בכתב יד ברור, יוודא עם סניף הבנק שמסגרת האשראי שלו מתאימה לעסקה ויחזיר הטופס למדור שכר לימוד חתום ע"י בעל הכרטיס.

ניתן להוריד את הטופס באתר המכללה.

מיקום הסעיף: 21

הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

הנחה על תשלום מראש 

הנחה בשיעור 2.5% משכר לימוד הבסיסי תינתן למשלמים את שכר הלימוד במזומן עד שבועיים מיום קבלת החלטת ועדת המלגות על גובה שכר הלימוד.

הפרשי הצמדה

גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.

ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.

סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים בשיקים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף הלימודים לאחר שיפרעו כל התשלומים.

מיקום הסעיף: 22

אפשרויות תשלום שכר לימוד

אפשרויות תשלום שכר לימוד

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תשלום באמצעות המחאות

תשלום באמצעות הפיקדון
המכללה מוכרת עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים החייבים בשכר לימוד יוכלו לשלם את שכר הלימוד מחשבון הפיקדון על שמם בקרן לקליטת חיילים משוחררים. כדי לשלם מהפיקדון על הסטודנט לגשת לבנק עם השובר לתשלום עליו מצוין תשלום מפיקדון חימ"ש.

מיקום הסעיף: 25

תשלום שכר לימוד ע"י גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת, על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 

סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:

 •  דמי רישום.
 •  אגרות חובה.
 •  אגרות רשות.
 •  קורסים חוזרים

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

סטודנטים הגרים בקיבוצים או ביישובים השייכים למועצות אזוריות וממומנים על ידם, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר לימוד וימציאו כתב התחייבות עבור מימון לימודיהם.

מיקום הסעיף: 26

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.

בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.

מיקום הסעיף: 27

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.

לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.

יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו.

יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט עפ"י הפרטים שנרשמו בטופס תשלום.

מיקום הסעיף: 28

השאלת ספרי לימוד

סטודנטים יוכלו להשאיל ספרי לימוד בספריית המכללה בתנאי שיפקידו המחאת בטחון ע"ס 250 ₪ במדור שכר לימוד. יש להחזיר את הספרים לספריה עד 30/07/2019. ניתן לקבל את המחאת הפיקדון חזרה עם הצגת אישור מהספרייה כי הספרים הוחזרו. במידה והספרים לא יוחזרו עד התאריך הנ"ל תופקד המחאת הביטחון בבנק לפירעון.

סטודנט שיחזיר את הספרים לאחר שהמחאת הביטחון הופקדה לפירעון יקבל החזר של 200 ₪ בלבד. 50 ₪  יחשבו כקנס בגין אחור ודמי טפול בגביה.

סטודנט שהחזיר ספרים ולא הציג אישור למדור שכר לימוד, תיערך בדיקה מול הספרייה והמחאת הביטחון תשלח לביתו.

מיקום הסעיף: 30

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ע"י הסטודנט. את המכתב יש לשלוח לפקס 08-8588006 או למסור אישית למנהל סטודנטים.

באחריות הסטודנט לוודא שהודעתו התקבלה בטל: 08-8588153, או 08-8588086
את יתרת תשלום שכר הלימוד יש לשלם בתוך 30 יום מתאריך משלוח ההודעה על הפסקת הלימודים.
החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה. למשלמים באמצעות קרן חיילים משוחררים בהמחאה לזכות הקרן.
כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ע"י הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.
הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים בכתב ייחשב כסטודנט פעיל, ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים.
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בעקבות החלטת ועדת מלגות, יוכל לבטל את לימודיו עד שבוע ימים מיום פרסום ההודעה על הגעת תשובות מהועדה.

הסטודנט יחויב בשכר לימוד רק עבור התקופה שבה למד.  

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים שלא על רקע החלטת הועדה לקביעת גובה שכר לימוד  יחויב שכר הלימוד כדלקמן:

דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

עד שבועיים לפני מועד תחילת  הלימודים במכינה יוחזרו אגרות החובה במלואם.

משבועיים לפני תחילת  הלימודים במכינה ועד ליום אחד לפני תחילת הלימודים יוחזרו 50% מאגרות החובה ששולמו.

מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו אגרות החובה ששולמו וייערך חישוב שכר לימוד (בחודשים שלמים) עפ"י הנוסחה הבאה.
מס' חודשי לימוד+חודש לימוד x שכר לימוד בסיסי / (מס' חודשים במסלול)

סטודנט שהופסקו לימודיו ע"י המכללה יחויב לפי הנוסחה הנ"ל ללא חודש קנס. 

בכל מקרה של הפסקת לימודים חודשיים לפני סיום הלימודים במסלול  לא יתבצע החזר שכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.

• במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

מיקום הסעיף: 33

ביטוח לאומי

 • ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום  על-ידי מעסיקו.
מיקום הסעיף: 38

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים למכינה

אישור לימודים

עלות אישור לימודים משנים קודמות - 30 ₪.

גיליון ציונים

גליון ציונים משנים קודמות - 30 ₪.

אי הגעה למבחן בתנאים מיוחדים

סטודנט שאושר לו להבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה ולא הודיע יומיים מראש יחוייב בקנס של 95 ₪.

אי הגעה לתרגול פרטני

סטודנט שלא הגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא, ישלם את מלוא עלות התרגול.

קורס חוזר

סטודנט החוזר על קורס במכינת בגרות ישלם עבור הקורס תעריף מלא. סטודנט החוזר על קורס במכינות הייעודיות ישלם עבור הקורס באופן יחסי לעלות המכינה המלאה (לפי ש"ש).

עמלה ביטול עסקת תשלום באשראי
סטודנט שיבטל עסקת תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ישלם 50 ₪  עמלה.

המחאה שלא כובדה

עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק ו/או חברת האשראי - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק או חברת האשראי)
הוצאת המחאה מהבנק

עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק)
עמלה בגין הזמנת כרטיס מכללה נוסף

הזמנת כרטיס מכללה נוסף - 20 ₪.

מיקום הסעיף: 39

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים

תוכנית הכנה 30+ מיועדת למועמדים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, בוגרי 12 שנות לימוד אשר מעוניינים להתקבל לתואר ראשון במחלקות מדעי הרוח, מדעי החברה ותואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללת אחוה.

דמי הרשמה בסך 200 ₪ מהווים חלק מתשלום שכר הלימוד הכללי של התוכנית.

עלות תוכנית הכנה - 2238 ₪ (כולל ביטוח תאונות אישיות)

סטודנטים הזכאים למימון יפקידו במדור שכר לימוד המחאת ביטחון בגובה המלגה אותה אמורים לקבל (יש להפקיד המחאת ביטחון לכל המאוחר עד עשרה ימים מיום פתיחת תוכנית ההכנה, סטודנט שלא יפקיד המחאת ביטחון בזמן, המלגה תתבטל  ויצטרך לשלם את מלוא שכר הלימוד). 

לתוכנית הכנה יש להפקיד שיק פקדון ע"ס 1200 ₪ (יש להפקיד שיק פקדון לכל המאוחר עד 10 ימים מיום פתיחת תוכנית ההכנה, סטודנט שלא יפקיד את המחאת הביטחון בזמן, המלגה תתבטל והסטודנט  יצטרך לשלם את מלוא שכר הלימוד).

סטודנט ממומן שלא ממשיך את לימודיו לתואר במכללה בסמסטר העוקב לסיום המכינה  מכל סיבה שהיא יצטרך להחזיר את המלגה שקיבל והמחאת הביטחון תופקד.

סטודנט שירשם ללימודי תואר ראשון במכללה עד חמש שנים מסיום המכינה יזוכה בשנת לימודיו הראשונה לתואר במלגה ששילם.

תוקפה של המכינה הנו לחמש שנים בלבד, לאחר חמש שנים לא ניתן להשלים לימודים במכינה אלא באישור ועדת חריגים.

 

ביטוח תאונות אישיות

סטודנט הלומד בתוכנית הכנה ישלם בנוסף לשכר לימוד אגרת ביטוח תאונות אישיות בסך 38 ₪.

חזרה על קורס

סטודנט המבקש לחזור על קורס ישלם עבור כל קורס עליו יחזור 400 ₪.

אי הגעה לתרגול פרטני
סטודנט מתוכנית ההכנה 30+ או תוכניות אחרות, שלא יגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , ישלם את מלוא עלות התרגול.
 

ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים

מועמד שהחליט לבטל את הרשמתו לתוכנית ההכנה יודיע על כך בכתב לרכזת המכינה.

סטודנט המבטל לימודים עד חמישה ימים מיום תחילת הלימודים כולל, יקבל החזר מלוא שכר לימוד למעט דמי הרשמה.

סטודנט המבטל לימודים בין היום השישי ליום העשירי מתחילת הלימודים יחויב ב 25% משכר הלימוד המלא של התכנית.

סטודנט המבטל לימודים בין היום האחד עשרה ועד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב 50% משכר הלימוד המלא של התכנית.

סטודנט המבטל לימודים לאחר חודש מפתיחת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד המלא של התכנית.

מיקום הסעיף: 44