המכינה הקדם אקדמית

הסבר כללי

סטודנט יקר, 
חוברת זו כוללת מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. 
המידע כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. 
הנך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. נסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל לפי המען  במכינה המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאג לעדכן את רכזת מנהל סטודנטים במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
סטודנט החייב שכר לימוד  תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום האגרות מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים במכינה 10/2022
מיקום הסעיף: 1

פניות לבירורים-מכינה

קבלת קהל במדור שכ"ל בימים א', ג', ד', ה' בין השעות 9:30 עד 12:00 ובין השעות 14:30 עד 15:30
יום ב', בין השעות 15:30-14:30
מענה טלפוני  בימים א-ה בין השעות 09:00-11:00, 15:30-14:30  *3622 שלוחה 3 
פקס מדור שכר לימוד: 08-8588008 
מייל המדור: ta@achva.ac.il
בימי ו' ובערבי חגים אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני.
מען למכתבים:
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.
ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני Mechina-lid@achva.ac.il  או בפקס - 08-8588006
מיקום הסעיף: 2

מתן תוקף להרשמה

על מנת לתת תוקף להרשמתך ללימודים במכללה יש לשלם דמי הרשמה ואגרות חובה. 
סטודנט המפסיק או מבטל לימודיו תשלום האגרה לא יוחזר.
רישום לקורסים מותנה בהצגת קבלה על תשלום אגרות החובה.
מיקום הסעיף: 3

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשפ"ג  14,774 ש"ח צמוד למדד יולי 2022.

שכר לימוד לסמסטר אחד 7381 ₪ לא כולל אגרות חובה ורשות

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות בחוברת זו צמודים למדד יולי 2022.

מיקום הסעיף: 3

ועדה לקביעת גובה שכר לימוד - מכינה

כל  סטודנט הלומד במכינה וזכאי לבקש מלגה מועבר לדיון בוועדה לקביעת גובה שכר לימוד של משרד הביטחון /ות"ת.
פטור משכר לימוד מלא או חלקי ניתן עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים בהתאם להחלטת הוועדה. כל הסטודנטים חייבים בתשלום אגרות חובה, גם אם הם פטורים מתשלום שכר לימוד עפ"י החלטת הוועדה.
 סטודנט אשר קיבל פטור משכר לימוד ולימודיו ממומנים ע"י משרד הביטחון ,או ות"ת  חייב בנוכחות של לפחות 80% מהשעורים. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי זה, משרד הביטחון /ות"ת יפסיק את מימון שכר הלימוד ועל הסטודנט יהיה לשלם את שכר הלימוד  בעצמו.
סטודנטים הלומדים במכינת בגרויות -  ממוצע שנתי של פחות מ-22 ש"ש ישובצו ב'מסלול מדורג' וישלמו שכר לימוד בהתאם. 
סטודנט הנדרש לשלם שכר לימוד מלא או חלקי, מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשפ"ג,על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.
מיקום הסעיף: 6

שכר לימוד ללומדים במסלול מדורג במכינת בגרות

סטודנטים הלומדים עד 21 ש"ש במסלול מדורג ישלמו על פי התעריפים :
קורס של 1 יחידות לימוד -  1,500 ₪ .
קורס של 2 יחידות לימוד -  2,500 ₪ .
קורס של 3 יחידות לימוד -  3,500 ₪ .
קורס של 4 יחידות לימוד -  4,000 ₪ .
קורס של 5 יחידות לימוד -  4,500 ₪ .
הלומדים 22 ש"ש ומעלה בסמסטר ו/או בממוצע שנתי  ישלמו שכר לימוד בסיסי מלא + אגרות חוב ורשות.
בעלי פטור משכר לימוד מלא  ישלמו אגרות חובה ורשות בלבד.
שינוי מסלול לימודים גורר שנוי בחיוב שכר לימוד (הפחתה או תוספת)
מקצועות בהם ניתן לפצל יחידות לימוד / שאלונים, יש לברר גובה שכר לימוד מראש במדור שכר לימוד.
 
מעבר למסלול מדורג במהלך שנת הלימודים
סטודנט שעובר מכל מסלול למסלול מדורג עד שבוע לאחר קבלת תשובות מועדת המלגות יחויב רק עבור המסלול המדורג.
אם המעבר יתבצע לאחר שבוע  מקבלת תשובות ועדת המלגות יחויב  עבור שכר לימוד במסלול בו היה עד יום הפסקת הלימודים (ללא חודש נוסף) ובמסלול המדורג מיום המעבר.
מיקום הסעיף: 8

אגרות חובה ורשות

אגרות חובה שנתיות (ל-2 סמסטרים)
שמירה מוסדית 400 ש"ח.
בטוח תאונות אישיות 34 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד לתאריך 23.11.2022 באופן מקוון בתחנת המידע האישי.
מכינות שמתחילות אחרי ה- 20.11.22 (מכינה משלבת ומכינה ייעודית לחינוך), ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת ta@achva.ac.il
 
שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
לקבלת מערכת שעות יש להציג קבלה על תשלום האגרות.
 
אגרות חובה לסמסטר
שמירה מוסדית 200 ₪.
בטוח תאונות אישיות 34 ₪.
חברות באגודת הסטודנטים 176 ₪.
ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים שבועיים מתחילת המכינה באמצעות שליחת מייל למדור שכר לימוד בכתובת ta@achva.ac.il.
 
שימו לב ! לאחר המועד הרשום לא ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
 
אגרות רשות לשנה
מנוי חניה שנתי 400 ₪.
עלות חניה יומית 8 ₪.
שרות SMS, מסרוני טקסט 35 ₪.
 
אגרות רשות לסמסטר ב' 
חניה מוסדרת 200 ₪.
עלות חניה יומית 8 ₪.
שרות SMS, מסרוני טקסט 25 ₪.
מיקום הסעיף: 9

הסברים לאגרות חובה ורשות

שמירה מוסדית 400 

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים  וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 34 ₪

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג הנה מ- 01/10/2022 ועד 30/09/2023. ההסדר חל על תאונות הנגרמות לסטודנט. לצפייה בפוליסת הביטוח.

נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים

המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: נטלי טייר natali.tayar@achva.ac.il
 
 

אגרת חנייה מוסדרת

מנוי חניה שנתי- 400 ₪
מנוי חניה לסמסטר ב'- 200 ₪
בשלב זה הנהלת המכללה החליטה לא לגבות תשלום בגין אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי. פרטים ועדכונים ישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים. 

 

מיקום הסעיף: 11

הסדרי שכר לימוד

שוברי תשלום

במצורף להחלטת הועדה  יונפקו שני שוברים: אחד לתשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים ( ישלח למייל הסטודנט ) ואחד לתשלום רגיל בבנק עבור סטודנטים שלא נמצאו זכאים לפיקדון חיילים משוחררים או שלא מעוניינים להשתמש בפיקדון. 
באחריות הסטודנט לשלם את השובר המתאים לו בלבד. 
על הסטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לתאריך המופיע ע"ג השובר.

 

מיקום הסעיף: 21

הפרשי הצמדה וריבית פיגורים

הפרשי הצמדה

גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.
ההצמדה למדד חלה עד לפירעון על כל התשלומים.

 

מיקום הסעיף: 22

אפשרויות תשלום שכר לימוד

אפשרויות תשלום שכר לימוד

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
תשלום באמצעות המחאות 
תשלום באמצעות הפיקדון
המכללה מוכרת עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים החייבים בשכר לימוד יוכלו לשלם את שכר הלימוד מחשבון הפיקדון על שמם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, ע"י הגשת בקשה באזור האישי באתר הקרן לחיילים משוחררים ולהזין את הפרטים כפי שמופיעים על גבי השובר.
מיקום הסעיף: 25

תשלום שכר לימוד ע"י גורם חוץ

 ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 
סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:
  •  דמי רישום.
  •  אגרות חובה.
  •  אגרות רשות.
  •  קורסים חוזרים

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

סטודנטים הגרים בקיבוצים או ביישובים השייכים למועצות אזוריות וממומנים על ידם, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר לימוד וימציאו כתב התחייבות עבור מימון לימודיהם.

מיקום הסעיף: 26

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.
 
בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.
 
סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.
מיקום הסעיף: 27

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.
לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.
יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו. 
יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לאחר קבלת אישור ניהול חשבון או צילום צ'ק.
מיקום הסעיף: 28

השאלת ספרי לימוד

סטודנטים יוכלו להשאיל ספרי לימוד בספריית המכללה. יש להחזיר את הספרים לספרייה בסיום הלימודים ולכל המאוחר עד ה-30.7.2022. סטודנט שלא יחזיר את הספרים יחוייב בקנס בסך 300 ש"ח.

מיקום הסעיף: 30

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ע"י הסטודנט. את המכתב יש לשלוח לפקס 08-8588006 או למסור אישית למנהל סטודנטים.
באחריות הסטודנט לוודא שהודעתו התקבלה בטל: 08-8588153, או 08-8588086
את יתרת תשלום שכר הלימוד יש לשלם בתוך 30 יום מתאריך משלוח ההודעה על הפסקת הלימודים.
החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה. למשלמים באמצעות קרן חיילים משוחררים בהמחאה לזכות הקרן.
כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ע"י הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.
הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים בכתב ייחשב כסטודנט פעיל, ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים.
 
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בעקבות החלטת ועדת מלגות, יוכל לבטל את לימודיו עד שבוע ימים מיום פרסום ההודעה על הגעת תשובות מהועדה .
הסטודנט יחויב בשכר לימוד רק עבור התקופה שבה למד. במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים שלא על רקע החלטת הועדה לקביעת גובה שכר לימוד  יחויב שכר הלימוד כדלקמן:
דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
עד שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים במכינה יוחזרו אגרות החובה במלואם.
משבועיים לפני תחילת  הלימודים במכינה ועד ליום אחד לפני תחילת הלימודים יוחזרו 50% מאגרות החובה ששולמו.
מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו אגרות החובה ששולמו וייערך חישוב שכר לימוד (בחודשים שלמים) עפ"י הנוסחה הבאה:
מספר חודשי לימוד +חודש לימוד שכר לימוד בסיסי/מס' חודשים במסלול.
 
סטודנט שהופסקו לימודיו ע"י המכללה יחויב לפי הנוסחה הנ"ל ללא חודש קנס. 
בכל מקרה של הפסקת לימודים חודשיים לפני סיום הלימודים במסלול  לא יתבצע החזר שכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.
מכינת מערכות מידע ומדעי החיים:
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
*מיום תחילת הלימודים במכינה ועד שבוע מתחילת המכינה- יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולם במלואם.
*מהיום השמיני לתחילת המכינה לא יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולמו ויגבה תשלום מלא.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול לאחר השיעור הראשון- יוחזרו מלוא האגרות ושכר הלימוד ששולמו.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול מהשיעור השני ואילך- יבוצע חיוב מלא על השכר לימוד והאגרות. 
*במידה וסטודנט התקבל למכינה על תנאי ציון עובר במבחן מימ"ד, אם מבחן מימ"ד מתקיים עד 7 ימים מתחילת המכינה והסטודנט לא יעבור את המבחן בציון הנדרש, יבוצע החזר יחסי על מס' הימים שבהם הסטודנט למד עד לקבלת הציון. 
 
מכינת שנת שער לאקדמיה
במקרה של הפסקת לימודים, לפני ולאחר תחילת המכינה, מכל סיבה שהיא לא יתבצע החזר אגרות ושכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.
 
במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.
 
מיקום הסעיף: 33

ביטוח לאומי

  • *ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
    *דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
    *סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו.
מיקום הסעיף: 38

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים למכינה

אי הגעה למבחן בתנאים מיוחדים
סטודנט שאושר לו להבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה ולא הודיע יומיים מראש יחויב בקנס של 95 ₪.
 
אי הגעה לתרגול פרטני
סטודנט שלא הגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , יחויב במלוא עלות התרגול- 95 ₪. 
 
קורס חוזר
סטודנט החוזר על קורס במכינת בגרות ישלם עבור הקורס תעריף מלא 
סטודנט החוזר על קורס במכינות הייעודיות ישלם עבור הקורס באופן יחסי לעלות המכינה המלאה.
(לפי ש"ש). 
 
עמלה ביטול עסקת תשלום באשראי
סטודנט שיבטל עסקת תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ישלם 50 ₪  עמלה.
 
המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק)
 
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק)
 
הגשת עבודה באיחור 
סטודנט המאחר בהגשת עבודה יחויב בקנס לפי התקנון האקדמי של המכללה.
 
אי השתתפות בבחינות במועד ב' ו/או במועד מיוחד ללא הודעה מראש 
סטודנט שאושר לו להיבחן במועד ב' ו/או במועד מיוחד ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.
 
 
מיקום הסעיף: 39

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים

תוכנית הכנה לבני 30+ לקראת לימודים אקדמיים
תוכנית הכנה 30+ מיועדת למועמדים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, בוגרי 12 שנות לימוד אשר מעוניינים להתקבל לתואר ראשון במחלקות מדעי הרוח, מדעי החברה ותואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללת אחוה. 
דמי הרשמה בסך 200 ₪ מהווים חלק מתשלום שכר הלימוד הכללי של התוכנית. 
עלות תוכנית הכנה  - 3580 ₪ (כולל ביטוח תאונות אישיות).
בהתאם לשיתוף פעולה הקיים במכללה לבין הרשויות המקומיות או העיריות אליהם שייכים הסטודנטים, במידה והסטודנט ימשיך את לימודיו לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה בסמסטר העוקב לסיום המכינה, יזוכה במלגה בסך 1000 ₪.
תוקפה של המכינה הנו לחמש שנים בלבד, לאחר חמש שנים לא ניתן להשלים לימודים במכינה אלא באישור ועדת חריגים. 
 
חזרה על קורס
סטודנט המבקש לחזור על קורס ישלם עבור כל קורס עליו יחזור 400 ₪ וביטוח תאונות אישיות. 
 
אי הגעה לתרגול פרטני
סטודנט מתוכנית ההכנה 30+ או תכניות אחרות, שלא יגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , ישלם את מלוא עלות התרגול.
 
ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים 
מועמד שהחליט לבטל את הרשמתו לתוכנית ההכנה יודיע על כך בכתב לרכזת המכינה.
סטודנט המבטל לימודים עד חמישה ימים מיום תחילת הלימודים כולל, יקבל החזר מלוא שכר לימוד למעט דמי הרשמה. 
סטודנט המבטל לימודים בין היום השישי ליום העשירי מתחילת הלימודים יחויב ב 25% משכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט המבטל לימודים בין היום האחד עשרה ועד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב 50% משכר הלימוד המלא של התוכנית. 
סטודנט המבטל לימודים לאחר חודש מפתיחת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד המלא של התוכנית.
סטודנט שהתקבל לתכנית ההכנה באיחור לאחר תחילת המכינה ומבקש לבטל הרשמתו עד שבועיים מיום קבלתו ללימודים יחויב בדמי רישום בלבד. 
במקרה של ביטול הרשמה לאחר שבועיים מיום הקבלה ללימודים יערך חישוב שכר לימוד עפ"י הנוהל הרגיל.

 

מיקום הסעיף: 44