תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים למכינה

אי הגעה למבחן בתנאים מיוחדים
סטודנט שאושר לו להבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה ולא הודיע יומיים מראש יחויב בקנס של 95 ₪.
אי הגעה לתרגול פרטני
סטודנט שלא הגיע לתרגול פרטני או בקבוצה קטנה ולא הודיע יומיים מראש מכל סיבה שהיא , ישלם את מלוא עלות התרגול.
קורס חוזר
סטודנט החוזר על קורס במכינת בגרות ישלם עבור הקורס תעריף מלא. 
סטודנט החוזר על קורס במכינות הייעודיות ישלם עבור הקורס באופן יחסי לעלות המכינה המלאה.
(לפי ש"ש). 
עמלה ביטול עסקת תשלום באשראי
סטודנט שיבטל עסקת תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ישלם 50 ₪  עמלה.
המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק(
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק(
עמלה בגין הזמנת כרטיס מכללה נוסף
הזמנת כרטיס מכללה נוסף - 20 ₪.