ועדה לקביעת גובה שכר לימוד - מכינה

כל  סטודנט הלומד במכינה וזכאי לבקש מלגה מועבר לדיון בוועדה לקביעת גובה שכר לימוד של משרד הביטחון /ות"ת.
פטור משכר לימוד מלא או חלקי ניתן עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים בהתאם להחלטת הוועדה. כל הסטודנטים חייבים בתשלום אגרות חובה, גם אם הם פטורים מתשלום שכר לימוד עפ"י החלטת הוועדה.
 סטודנט אשר קיבל פטור משכר לימוד ולימודיו ממומנים ע"י משרד הביטחון ,או ות"ת  חייב בנוכחות של לפחות 80% מהשעורים. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי זה, משרד הביטחון /ות"ת יפסיק את מימון שכר הלימוד ועל הסטודנט יהיה לשלם את שכר הלימוד  בעצמו.
סטודנטים הלומדים ממוצע שנתי של פחות מ-22 ש"ש ישובצו ב'מסלול מדורג' וישלמו שכר לימוד בהתאם. 
סטודנט הנדרש לשלם שכר לימוד מלא או חלקי, מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשפ"א,על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.