ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ע"י הסטודנט. את המכתב יש לשלוח לפקס 08-8588006 או למסור אישית למנהל סטודנטים.
באחריות הסטודנט לוודא שהודעתו התקבלה בטל: 08-8588153, או 08-8588086
את יתרת תשלום שכר הלימוד יש לשלם בתוך 30 יום מתאריך משלוח ההודעה על הפסקת הלימודים.
החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה. למשלמים באמצעות קרן חיילים משוחררים בהמחאה לזכות הקרן.
כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ע"י הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.
הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים בכתב ייחשב כסטודנט פעיל, ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים.
 
סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו בעקבות החלטת ועדת מלגות, יוכל לבטל את לימודיו עד שבוע ימים מיום פרסום ההודעה על הגעת תשובות מהועדה .
הסטודנט יחויב בשכר לימוד רק עבור התקופה שבה למד. במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים שלא על רקע החלטת הועדה לקביעת גובה שכר לימוד  יחויב שכר הלימוד כדלקמן:
דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.
עד שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים במכינה יוחזרו אגרות החובה במלואם.
משבועיים לפני תחילת  הלימודים במכינה ועד ליום אחד לפני תחילת הלימודים יוחזרו 50% מאגרות החובה ששולמו.
מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו אגרות החובה ששולמו וייערך חישוב שכר לימוד (בחודשים שלמים) עפ"י הנוסחה הבאה:
שכר לימוד בסיסי: מספר חודשים במסלול X מספר חודשי לימוד + חודש לימוד נוסף.
 
סטודנט שהופסקו לימודיו ע"י המכללה יחויב לפי הנוסחה הנ"ל ללא חודש קנס. 
בכל מקרה של הפסקת לימודים חודשיים לפני סיום הלימודים במסלול  לא יתבצע החזר שכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.
מכינת מערכות מידע ומדעי החיים:
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
*מיום תחילת הלימודים במכינה ועד שבוע מתחילת המכינה- יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולם במלואם.
*מהיום השמיני לתחילת המכינה לא יוחזרו אגרות החובה ושכר הלימוד ששולמו ויגבה תשלום מלא.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול לאחר השיעור הראשון- יוחזרו מלוא האגרות ושכר הלימוד ששולמו.
*במקרה של הרשמה מאוחרת לאחר תחילת המכינה וביטול מהשיעור השני ואילך- יבוצע חיוב מלא על השכר לימוד והאגרות. 
*במידה וסטודנט התקבל למכינה על תנאי ציון עובר במבחן מימ"ד, אם מבחן מימ"ד מתקיים עד 7 ימים מתחילת המכינה והסטודנט לא יעבור את המבחן בציון הנדרש, יבוצע החזר יחסי בו ילקחו בחשבון מס' הימים שהיו בתכנית עד לקבלת ציון המימ"ד. 
*במידה ומבחן המימ"ד מתקיים לאחר 7 ימים מתחילת המכינה, והסטודנט לא יעבור את המבחן בציון הנדרש, יבוצע החזר יחסי שיחושב לפי הנוסחה הבאה: 
שכר לימוד מכינה: מספר שבועות/חודשים במסלול X מספר שבועות/חודשים שנלמדו. 
מכינת שנת שער לאקדמיה
במקרה של הפסקת לימודים, לפני ולאחר תחילת המכינה, מכל סיבה שהיא לא יתבצע החזר אגרות ושכר לימוד והסטודנט יחויב בתשלום מלא.
 
במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.