תשלום שכר לימוד ע"י גורם חוץ

 ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי. ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד, גם אם מוסד חיצוני משלם עבורו. עם זאת , על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 
סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:
  •  דמי רישום.
  •  אגרות חובה.
  •  אגרות רשות.
  •  קורסים חוזרים

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

סטודנטים הגרים בקיבוצים או ביישובים השייכים למועצות אזוריות וממומנים על ידם, יפנו אישית עם טופסי התשלום למדור שכר לימוד וימציאו כתב התחייבות עבור מימון לימודיהם.