לימודי המשך

הסבר כללי

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים במכללה האקדמית אחוה. 
חוברת זו כוללת מידע על נהלי שכר לימוד והסדרי תשלום. 
המידע כתוב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים. 
הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד כי לסטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות בנושאי שכר הלימוד בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר, השינויים יפורסמו באתר המכללה.
דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ייחשב שהגיע לייעודו.
נא דאג לעדכן את מרכז שרות לסטודנט במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
הנך מתבקש להסדיר את שכר הלימוד באמצעות החזר מעטפת הסדרי תשלום שכר לימוד בדואר.
תשלום שכר הלימוד במלואו או תשלום המקדמה מהווה תנאי לרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט
סטודנט החייב שכר לימוד  תהייה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב.
תשלום המקדמה מהווה הסכמת הסטודנט לנוהלי שכר לימוד .
התשלום הכספי אינו מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית.
האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
מועד פתיחת שנת הלימודים תשע"ט 21.10.2018
מועד פתיחת שנת הלימודים במכינה הקדם אקדמית ספטמבר 2018
מיקום הסעיף: 1

פניות לבירורים

קופת מדור שכר-לימוד פתוחה
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 –12:30 והן בין 15:00- 16:00

מענה טלפוני :
בימים א'-ה' בין השעות:  09:00 – 12:30 והן בין השעות 16:00-14:00. בטלפון : 3622*

בימי ו' ובערבי חג אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני
כתובת לפניות בכתב:
מדור שכר לימוד
המכללה האקדמית אחוה
ד.נ. שקמים 7980400.
בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל ספרת בקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון.
ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני ta@achva.ac.il או בפקס - 08-8588008
 

 

 

מיקום הסעיף: 2

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ממשלת ישראל הוא בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה" ויעמוד בשנה"ל תשע"ט על 13,794 ש"ח צמוד למדד יולי 2018.

סטודנט אשר ערך מערכת לימודים מתחייב לשלם את שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות והנלוות לשנה"ל תשע"ט על פי ההוראות והתקנות של הגופים המוסמכים וממשלת ישראל. על הסטודנט יהיה לשלם את הפרשי שכר הלימוד וההוצאות המיוחדות כפי שיקבעו במועד מאוחר יותר ע"י ממשלת ישראל.

כל תעריפי שכר הלימוד והאגרות המצויינים במידע זה, צמודים למדד יולי 2018.

גובה שכר לימוד תשע"ט

מיקום הסעיף: 3

הפחתה בשכר לימוד

בהתאם להחלטת "ועדת וינוגרד" בשנה"ל תשע"ט יופחת שכר הלימוד הבסיסי השנתי ב 26% ויעמוד על סך 10,207 ₪. (להלן "שכר לימוד מופחת")

סטודנט שהפסיק לימודיו או לימודיו הופסקו בטרם צבר 10 ש"ש, ההפחתה תבוטל.

גובה ההפחתה בתשע"ט לשכר לימוד בסיסי מלא הינה 3,586.44 ₪.

מיקום הסעיף: 3

הרכב שכר הלימוד ללומדים לקראת תואר B.Ed

מורה מוסמך הלומד ל-B.Ed ישלם עבור 16 ש"ש ראשונות,  100% שכר לימוד.

עבור תכנית לימודים של 17 ש"ש עד 32 ש"ש - 431.06  ₪ לכל ש"ש.

עבור תכנית לימודים של 33 ש"ש עד 45 ש"ש - 530.54 ₪ לכל ש"ש.

מקסימום עד 200% שכר לימוד.

מיקום הסעיף: 6

הרכב שכר הלימוד למורים בשנת שבתון

סטודנטים הלומדים במסגרת שנת שבתון נדרשים להציג את אישור קרן השבתון ללימודים, לחתום על כתב התחייבות כספית ועל הרשאה בה הם מאשרים לקרן השבתון להעביר את התשלום בגין הלימודים ישירות למכללה.

יש לשים לב כי קיימם 2 טפסים:

למשתלמים השייכים לארגון המורים

למשתלמים הקיימים להסתדרות המורים

על כל משתלם למלא את הטופס הרלוונטי. ניתן להוריד את הטפסים באתר המכללה.

לידיעת הסטודנט, אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכ"ל במלואו ישלם הסטודנט את ההפרש

על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכ"ל במלואו

קרן ההשתלמות אינה משלמת עבור תשלומים שהם מעבר לשכ"ל כמו אגרות חובה ורשות וכדו'. תשלומים אלו יחולו על הסטודנט וישולמו על-ידו.

מיקום הסעיף: 8

הרכב שכר לימוד בקורסים אקדמיים למטרת גמול

מורים הלומדים לגמולים ישלמו דמי מידע וייעוץ 450 ₪ ובנוסף שכר לימוד עבור כל  ש"ש 431.06 ₪.

מיקום הסעיף: 9

אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).

ההרשמה לאגרות הרשות הנה באמצעות האינטרנט.

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

שמירה מוסדית 310

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 38

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט הנה מ- 01/10/2018 ועד 30/09/2019. ההסדר חל על תאונות הנגרמות לסטודנט בכל שעה  משעות היממה בתוך גבולות מדינת ישראל. לצפייה בפוליסת הביטוח.

סיורים לימודיים וימי עיון  250

חייבים בתשלום סטודנטים סדירים להכשרת עובדי הוראה בשנים א'-ג'.

סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם.

לומדי המשך ל- B.Ed והמרחיבים הסמכה לחנ"מ בלבד בשנה הראשונה 75 ₪ .

סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים, ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה.

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח
בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט יחויב כל סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב-10 ש"ח לשנה. התשלום יועבר לארגון הסטודנטים היציג ולא ניתן לבטלו.

אגרות רשות

מנוי חניה שנתי 400

סטודנט המעוניין לקבל מנוי חניה שנתי למגרש החניה של המכללה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא> מידע אישי> אפשרויות נוספות > רכישת שירותים> רכישת מנוי לחניה, החיוב עבור אגרת החניה יעשה ע"י מדור שכר-לימוד והתשלום יגבה ביחד עם יתר שכר הלימוד. יש לגשת עם טופס הבקשה לעמדת המודיעין בבניין 2 לשם קבלת תו חניה.

תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החניה לא יודבק על השמשה הקדמית יחוייב ביציאה ב- 8 ₪.

ניתן לקבל תו חניה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.

על הסטודנט להציג רישיון רכב של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים.

המאבד את תו החניה, ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה.

מנוי חניה לסמסטר ב'+ג' 200 ₪ בלבד.

סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות, זכאים לחנות במגרש החניה של הסטודנטים ללא תשלום. לשם קבלת התו יש לפנות למחלקת תפעול בבניין 3 לאילנה ענקי ולהציג תו נכה ואישור מהביטוח הלאומי המציין שהנכות היא על רקע ניידות.

חברי אגודת הסטודנטים זכאים להנחה  בחניה בסך 170 ₪. ההנחה תתבצע בכרטיס הגביה כחודש לאחר תחילת הלימודים.

עלות חניה יומית 8 ₪.

הטבה לחברי אגודת הסטודנטים: ניתן לרכוש כרטיסייה של 20 חניות תמורת 130 ₪. הכרטיסייה תקפה לשנת הלימודים הנוכחית בלבד.

אגרת שירותים ממוחשבים  150

המעוניין בשירות זה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא> אפשרויות נוספות > רכישת שירותים > רכישת מנוי לשירותים ממוחשבים.

הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר הלימוד ואגרות החובה. פרטים נוספים והסברים על מהות השירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה.

המצטרפים בסמסטר ב' ישלמו 85 ₪ בלבד.

אגרת רווחה הכוללת חברות באגודת הסטודנטים 240

החיוב עבור אגרת הרווחה יעשה ע"י מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד. 

במסגרת האגרה יינתנו ההטבות הבאות:

שירותים ממוחשבים בחינם.

סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 180 ₪ בלבד כדמי רווחה.

 ביטול אגרת רווחה

ביטול אגרת רווחה - חברות באגודת הסטודנטים יתאפשר החל מתחילת שנת הלימודים ועד 21.11.18 בלבדבאמצעות חתימה על טופס ביטול במדור שכר לימוד. 
 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת
שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה לאגודת הסטודנטים. 
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יוכלו לבטל את אגרת הרווחה – חברות באגודת הסטודנטים עד שבועיים מתחילת סמסטר ב'.
 
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את אגרת הרווחה.

               

אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪

סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.

מיקום הסעיף: 10

עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

תעריפי הקורסים

אנגלית טרום בסיסית א' 2,100 ₪.

אנגלית טרום בסיסית ב' 1,700 ₪.

אנגלית בסיסית 1,600 ₪  

אנגלית מתקדמים א', 1,350 ₪.

אנגלית מתקדמים ב', בית ספר למדעים בעלות 2 נק"ז.

 

תעריף עבור קורסי אנגלית המתקיימים בסמסטר קיץ יפורסם בהמשך, יש לשים לב כי קורס מתקדמים ב', במידה ונלמד בקיץ, יחוייב בתשלום לפי תעריפי קורסי קיץ.

 

קורסי פטור בלשון בבית הספר לחינוך

יסודות ההבנה והבעה - 1,149.50 ₪.

 

קורס פטור במחשבים 

עלות 250 ₪.

 

קורסי הכנה במתמטיקה

מבוא למתמטיקה 1,050 ₪.

מיקום הסעיף: 12

שכר לימוד לסמסטר קיץ

שכר הלימוד לסמסטר קיץ נגבה ביחד עם שכר הלימוד השנתי. לסמסטר קיץ אין תקופת שינויים  ועל כן אין החזר תשלום עבור קורסי קיץ למי שביטל לימודיו או הפסיק ללמוד בקורס.

תעריף עבור קורסי קיץ מרוכזים יעודכן בהמשך.

מיקום הסעיף: 17

שכר לימוד לסטודנט במעמד מיוחד שלא לתואר

סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לקראת תואר ישלם דמי הרשמה בסך 300 ₪. עבור כל נק"ז 500  ואגרות חובה בסך 193  (שמירה וביטוח תאונות אישיות) לא כולל קורסי אנגלית

ביטול הרשמה לסטודנט חיצוני: 

הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות ע"י הסטודנט בכתב בלבד. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס עד שישה ימים לפני תחילת הקורס יזוכה במלוא התשלום ששולם למעט דמי רישום. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מהיום החמישי ועד ליום לפני תחילת הקורס יחויב ב 50% מעלות הקורס. 
סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו לקורס מיום תחילת הקורס יידרש לשלם את מלוא עלות הקורס ולא יקבל החזר.
מיקום הסעיף: 18

שובר לתשלום מקדמה

תשלום המקדמה מהווה תנאי לייעוץ ורישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט.

סטודנטים הלומדים במכינות הייעודיות או בקורסי מבוא/קדם הנדרשים ללימודי התואר, שהתקבלו במעמד "על-תנאי" ואמורים לסיים בהצלחה את לימודי המכינה/קורסי הקדם, יהיו זכאים להחזר מלא של מקדמת שכר הלימוד במידה ולא סיימו בהצלחה את הנדרש לקבלה לתואר.

מיקום הסעיף: 22

הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

הנחה על תשלום מראש
סטודנט שילמד בשנה"ל תשע"ט בהיקף לימודים מלא, וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש: במזומן, שובר, אשראי בתשלום אחד, צ'ק בתשלום אחד או העברה בנקאית עד 15.10.18 כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכ"ל.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכר לימוד מופחת. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים יהיה זכאי להנחה, בתנאי ששילם את יתרת שכ"ל תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל מופחת.

ללומדים לתואר שני, הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר לימוד מלא.

הפרשי הצמדה
גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.

סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים, בצ'קים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה, לאחר שיפרעו כל התשלומים.
 

מיקום הסעיף: 23

אפשרויות תשלום ואופן תשלום יתרת שכר הלימוד

אפשרויות תשלום ואופן תשלום יתרת שכר הלימוד
א. באמצעות "הסדר מימון" בפריסת תשלומים רחבה ללא ריבית וללא הצמדה* 
המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני בשנה"ל הראשונה  בלבד, זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים ,החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה. 
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן : 03-9635856 
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מזמן לזמן, וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה  וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחוייב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
ב. הוראה לחיוב חשבון הבנק
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ- 16/11/2018 ועד 16/06/2019 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים. לידיעה-התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לבטול הוראת הקבע.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ - 16/08/2018.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת  תשלום מלוא שכר הלימוד. 
ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי
למעוניינים בתשלומים באשראי - שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. התחשבנות סופית תיערך בסמסטר ב'.
על הסטודנט לדאוג למסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. ניתן לשלם ב-8 תשלומים. תשלום אחרון לא יאוחר 16/06/2019
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם ב-10 תשלומים.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
ד. תשלום באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ- 16/11/2018 ועד 16/06/2019 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי: יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון > כפתור הסדרים > יש להתייצב על התחום ולחחוץ על האייקון 'עדכון הסדר'
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז. ולבחור את מס' התשלומים הרצוי (מקסימום 8 תשלומים, תשלום ראשון החל מתאריך 16/11/18)
שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימודים במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. הוראת קבע באשראי אינה תופסת את מסגרת האשראי של הכרטיס. ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ- 16/11/2018.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום מלוא שכר הלימוד. 
ה. תשלום באמצעות המחאות
ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל-8 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מ-16/06/2019
המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחוייב בעמלה של 20 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם ב-10 תשלומים.
ו. תשלום באמצעות שוברי תשלום
ניתן לשלם באמצעות שוברי תשלום (4 שוברים בלבד)
את השוברים ניתן לשלם באתר האינטרנט של המכללה או להדפיסו בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3 ולשלמו בסניפי הבנקים.
ז. תשלום באמצעות פיקדון
 • סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים צריך:
 • לברר בבנק את יתרת הפיקדון.
 • להדפיס את השובר לתשלום מהפקדון בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3.
 • הסטודנט ייגש עם השובר לבנק לביצוע התשלום.
ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא.
יש להיכנס למידע אישי לדף חשבון > תשלומים (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון V:
 • תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
 • תשלום שובר מקדמה לתשע"ח או
 • תשלום שובר יתרת חוב או
 • יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן V לבצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מטה > המשך לביצוע התשלום.
לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.
לשם קבלת קבלה מקורית יש לפנות למדור שכר לימוד בשעות הקבלה או להשאיר הודעה במשיבון והקבלה תשלח הביתה בדואר.
 
מיקום הסעיף: 25

תשלום שכר לימוד על ידי גורם חוץ

ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד גם אם מוסד חיצוני התחייב לשלם עבורו, עם זאת , על סמך הסכמים עם גורמים שונים, מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים. 

סטודנטים הממומנים ע"י אחד הגורמים הרשומים בהמשך, יפנו אישית עם טופס התשלום למדור שכר-לימוד וימציאו מהגורם המממן כתב התחייבות המעיד על הטיפול בהם.

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל, ישלמו את שכר-לימוד בהתאם לנהלים עד להמצאת האישור. לאחר המצאתו יוחזרו לסטודנט הכספים בהתאם לתקנון שכר-לימוד.
הגופים שמהם מקבלת המכללה התחייבות לתשלום הם: צה"ל, משרד הקליטה, משרד הביטחון וביטוח לאומי. גופים אלו אינם משלמים עבור הסטודנטים שבטיפולם את התשלומים הבאים:

 • דמי רישום.
 • אגרות חובה.
 • אגרות רשות.
 • קורסי אנגלית (למעט מנהל סטודנטים המשלם חלק מקורסי האנגלית).
 • קורסים חוזרים.
 • פיצול לימודים.
 • הגשת עבודות / פרויקט / סמינריון באיחור.

תשלומים אלה יחולו על הסטודנט וישולמו על ידו.

מיקום הסעיף: 26

אי עמידה בתשלום שכר הלימוד

סטודנט שלא יעמוד בתשלומים או בחלק מהם ובמועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר, ומבלי שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת קנס פיגורים.

בכל בירור כספי יש להגיש את הקבלות המוכיחות ביצוע תשלום.

סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות או לא שילם מקדמה לשנת הלימודים הנוכחית או לא הסדיר תשלומיו לשנה"ל, תהיה המכללה רשאית להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו ציונים, אישורים או תעודות עד לסילוק החוב והסדר התשלום.

מיקום הסעיף: 27

החזרי יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים.

לפני ביצוע החזר כלשהו, תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר לימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינוים ביתרות עקב התיקונים.

יתרת זכות לסטודנט הממשיך ללמוד במכללה מועברת לשנה"ל הבאה. החזר יתרת זכות לסטודנט המסיים לימודיו במכללה יבוצע לאחר סיום לימודיו.

יתרות הזכות יועברו לחשבון הבנק של הסטודנט עפ"י הפרטים שנרשמו בטופס תשלום.

מיקום הסעיף: 28

כרטיס נבחן

לקראת תקופת הבחינות בסיום כל סמסטר, יפיק כל סטודנט כרטיס נבחן באמצעות אתר האינטרנט של המכללה. הנחיות על דרך הפקת כרטיס הנבחן יופיעו באתר בסמוך למועד הבחינות.
סטודנט יוכל להפיק כרטיס נבחן רק אם שילם את חובותיו הכספיים נכון ליום הפקת הכרטיס.
סטודנט החייב שכר לימוד, יקבל שובר לתשלום. ניתן יהיה להוריד את כרטיס הנבחן מהאתר חמישה ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום.
למען הסר ספק, זכותו של נושא כרטיס הנבחן להשתתף בבחינות  מותנית במילוי הדרישות האקדמיות והמנהליות. אין בכרטיס הנבחן כדי לשמש קבלה או אישור על תשלום מלוא שכר לימוד ו/או סילוק מלוא החובות הכספיים למכללה.
ניתן להוריד כרטיס נבחן מאתר האינטרנט של המכללה, ללא תשלום. לקראת סוף כל סמסטר מפרסם מדור שכר לימוד את התאריכים בהם  ניתן להוריד כרטיס נבחן מהאתר. אנו מייעצים לכל סטודנט להוריד כרטיס נבחן ולצלמו מספר פעמים. בשלב מסוים לא ניתן יהיה להוריד יותר כרטיס נבחן. 

מיקום הסעיף: 29

שינוי מסלול ו/או התמחות

סטודנט העובר מסלול ו/או התמחות ו/או חוג ו/או מחלקה ישלם תעריף מלא עבור הקורסים שהתווספו כתוצאה מהמעבר והינם מעבר ל 300% שכר לימוד בבית ספר למדעים ומעבר ל - 400% בבית ספר לחינוך. החישוב יתבצע בשנה העוקבת לשינוי המסלול/ההתמחות

מיקום הסעיף: 30

סיום חובות כספיים

סטודנט המסיים את לימודיו במכללה חייב במלוא תשלום חובותיו הכספיים. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-לימוד תיערך לפי הענקת התואר עם הגשת טופס בקשה להכנת אישור זכאות לתואר/ תעודה דרך ]פורטל מידע אישי

חיוב שכר-לימוד ייעודכן בהתאם להיקף הלימודים בפועל במכללה ובכפוף לנוהלי שכר לימוד.

סטודנט שאושר לו פטור מקורסים שונים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר לימוד בגינו. בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכ"ל תיערך בסיום הלימודים במכללה.

מיקום הסעיף: 32

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות ע"י הסטודנט באמצעות הודעה בכתב בלבד.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר-לימוד. ביטול הרשמה למדור מידע ורישום, הפסקת לימודים למנהל סטודנטים. ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים באמצעות הפקס,הדואר או המייל . באחריות הסטודנט לוודא שההודעה אכן התקבלה. טופס הפסקת לימודים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה.

חיוב שכר-לימוד במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/ מלגה הרי שאלה יבוטלו
דמי מידע ויעוץ ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו בכל מקרה.

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 30/08/2018 יקבל את מלוא המקדמה ששילם בסך 2,500 ₪

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום 15/09/2018 יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם בסך 1,250 ₪

סטודנט שיודע על ביטול הרשמתו לאחר 15/09/2018 יחוייב במלוא המקדמה - לא יקבל החזר.

 • מועמדים שמועד התשלום שלהם (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 30/08/2018 והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכו במלוא המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו הרשמתם בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחוייבו במחצית המקדמה.
 • מועמדים שיבטלו לאחר שבועיים מתאריך התשלום - יחוייבו במלוא המקדמה.
 • סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו לאחר תחילת שנת הלימודים, יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים בתוספת חודש קנס. סטודנט שהופסקו לימודיו ע"י המכללה מסיבה כלשהי יבוצע חישוב עד ליום הפסקת הלימודים.
 • הסכום בו יחויב הסטודנט לא יפחת מגובה המקדמה

ביטול לימודים לאחר 25/05/2019 חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד.

 • סטודנט שיישאר ביתרת חוב לאחר הפסקת לימודיו, ישלים את יתרת החוב בתוך 30 ימים. לאחר 30 ימים יחויב התשלום בריבית פיגורים בגובה 0.1% לשבוע בנוסף להפרשי הצמדה למדד.
 • הודעה על יתרת שכר-לימוד תישלח לסטודנט ע"י מדור שכר-לימוד. לסטודנט שבכרטיסו יתרת זכות החזר יבוצע בתוך 30 ימים מתאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים.
 • ההחזר יבוצע לח-ן הבנק של הסטודנט על-פי הפרטים כפי שמולאו ב "טופס תשלום".
 • כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.
 • סטודנט ששילם את שכר הלימוד מהפיקדון בקרן חיילים משוחררים, ההחזר יעשה בהמחאה לפקודת הקרן. ההמחאה תשלח לסטודנט ועליו להפקיד את ההמחאה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הקרן.
 • הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול של הזכות למלגה, לפיכך יתכן וייווצר חוב כספי למכללה.
 • הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בשכר-לימוד מלא, גם אם אינו מופיע ללימודים ולא השתתף בבחינות.
 • סטודנטים חדשים שנרשמים לסמסטר ב' ומודיעים על הפסקת לימודים עד ה-20/02/2019 תוחזר להם מלוא המקדמה. המודיעים על הפסקת לימודים בין ה–21/02/2019 לבין 02/03/2099, תוחזר להם מחצית המקדמה. מיום פתיחת הסמסטר 03/03/2019 אין החזר מקדמה והחזר שכר לימוד יחושב בהתאם לנהלי שכר לימוד.

הפסקת לימודים בשבתון
מורה משתלם בשבתון שיפסיק לימודיו יודיע לקרן ההשתלמות את תאריך עזיבתו. הסטודנט יישא בהוצאות הלימוד על פי נוהל הפסקת לימודים המופיע לעיל. היה וקרן ההשתלמות העבירה שכר-הלימוד ביתר, תחזיר המכללה לקרן את הסכום שהועבר בהתאמה.

 

• במקרה של ביטול לימודים מכל סיבה שהיא, לרבות שביתה, החזר שכר לימוד יתבצע בהתאם לנהלי שכר לימוד.

מיקום הסעיף: 33

מלגות

המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד לסטודנטים. כרטיס הגביה של הסטודנט מזוכה בגובה המלגה. סטודנט שימצא ביתרת זכות בסוף שנה"ל היתרה תעבור לשנה"ל הבאה.

סטודנט המסיים לימודיו או מפסיק לימודיו ונמצא לאחר שמולא טופס סיום חובות כי קיימת יתרת זכות בכרטיס הגבייה, יתרת הזכות תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט.

הודעה על הפסקת לימודים במהלך השנה, בכל מועד שהוא, גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של מלגות בהן  זוכה  חשבון שכר הלימוד של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי למכללה.

מיקום הסעיף: 34

ועדת חריגים

במכללה קיימת ועדת חריגים בנושא שכר לימוד. הועדה מתכנסת בהתאם לצורך. הועדה מטפלת בפניות של סטודנטים המערערים על חיוב שכר-הלימוד או אגרות החובה או כל חיוב אחר. כדי שהועדה תדון בפניה על הסטודנט למלא טופס פניה באתר האינטרנט של המכללה. עדיף ורצוי לצרף מסמכים המאמתים את הטענה. במקרה של ערעור על רקע בריאותי או עקב שרות מילואים הפניה לא תידון ללא המצאת מסמכים מתאימים. תשובת הועדה תשלח דרך אתר האינטרנט. סטודנט שאינו פעיל יותר במכללה יכול להגיש  פניה לועדת חריגים על-גבי טופס פניה לועדת חריגים. התשובה תשלח לבית הסטודנט  על פי הכתובת המצוינת ע"ג הפניה. זכותו של הסטודנט לערער על החלטת ועדת חריגים בפני ועדת חריגים ערעור. הליך הפניה לועדת חריגים ערעור כמוסבר לעיל.

מיקום הסעיף: 35

שינוי מערכת

שינוי מערכת יתאפשר רק במהלך תקופת השינויים בשבוע הראשון והשני של סמסטר א' ובשבוע הראשון של סמסטר ב' (בסמסטר קיץ אין תקופת שינויים). סטודנטים יערכו את השינויים באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט.
סטודנט שהוסיף שעות למערכת יחויב בתוספת שכר-לימוד בהתאם לשינוי.
סטודנט שמשלם בהוראת קבע, סכום החיוב החודשי יגדל בהתאם.

מיקום הסעיף: 37

ביטוח לאומי

 • ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליך בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם חויב על-פי פנקס התשלומים בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקום עבודתו. לשם קבלת פטור יחזיר הסטודנט למשרדי הביטוח הלאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום  על-ידי מעסיקו.
מיקום הסעיף: 38

תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

הגשת עבודה/פרוייקט/סמינריון באיחור

סטודנט שמאחר בהגשת עבודה/פרוייקט/סמינריון, במהלך שנת הלימודים יוכל להגיש את העבודה בתנאים כדלקמן:

 • הגשה של עד שלושה שבועות לאחר המועד שפורסם תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור המרצה ותשלום קנס של 100 ₪.
 • הגשה של עבודות עבור סמסטר א' לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר ב' אך ורק בהינתן קבלת אישור המרצה, אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
 • הגשה של עבודות עבור סמסטר ב' או קיץ לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר א' בשנה העוקבת אך ורק בהינתן קבלת אישור מהמרצה, קבלת אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
 • אחרי התאריכים הנ"ל לא ניתן להגיש את העבודה ועל הסטודנט להירשם לקורס זהה או חלופי מחדש, בעלות מלאה ויהיה עליו למלא אחר כל הדרישות האקדמיות הנדרשות בקורס.

תשלום הקנס מתבצע במדור שכר לימוד רק לאחר קבלת טופס ממדור בחינות, המציין את גובה הקנס.

אישור אקדמי לדחיית הגשת פרוייקט, עבודה ו/או סמינריון אינו מהווה ביטול תשלום הקנס.
הנוהל המלא מפורט בתקנון האקדמי.
 

גרירת לימודים מעבר לשנים תקניות

סטודנט המפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם בכל שנת פיצול תוספת של 10% משכר הלימוד המוסדי המלא (לא מופחת).

שם התוכנית מס' שנים תקניות לתואר
B.Ed סטודנט סדיר 4
B.Ed מורה בפועל עד 32 ש"ש 3
B.Ed מורה בפועל עד 45 ש"ש 4
B.A 3
B.A הפרעות בתקשורת 3.5
B.Sc 3
M.Ed/M-Teach 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 30 ש"ש 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 60 ש"ש 3
הרחבת הסמכה להוראה עד 24 ש"ש 2
הרחבת הסמכה להוראה עד 36 ש"ש 3
B.Ed תכנית מצויינים 3

תקורה על לימודים חלקיים

סטודנט הלומד פחות מ- 50% מערכת (בבדיקה שנתית) ישלם בכל סימסטר תוספת תקורה של 5% משכר הלימוד מוסדי מלא (לא מופחת)

חזרה על קורס

סטודנט החייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא, יחוייב בתשלום מלוא עלות הקורס.

רישום לקורס לאחר תקופת השינויים - ייעוץ מאוחר

סטודנט שיאושר לו אקדמית רישום לקורס לאחר תום תקופת השינויים יחוייב בסך 200 ₪ עבור רישום מאוחר.

ביטול קורס שלא בתקופת השינויים

סטודנט המבטל קורס שלא בתקופת השינויים יחוייב בקנס של 50% מעלות הקורס

בחינת פטור מקורס
מבחן פטור מקורס (במידה ומתאפשר עפ"י תקנות אקדמיות) - 82 ₪.

מבחן מיון לרמות

מבחן מיון מחשבים - 82 ₪.

מבחן אמיר"ם, מיון לרמות אנגלית - 252 ₪.

מבחן יע"לנט - 240 ש"ח.
ויתור אקדמי
עלות ויתור אקדמי לקורס אחד - 180 ₪.
עלות ויתור לכל קורס נוסף - 15 ₪ עד לתקרה של 4 ויתורים לטופס אחד.
אי השתתפות בבחינות מועד ג' ללא הודעה מראש
סטודנט שאושר לו להבחן במועד ג' ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

אי הגעה למבחן בתנאים מיוחדים

סטודנט שאושר לו להיבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה, ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנוהלים יחוייב בקנס של 95 ₪.
צפיה בבחינה סרוקה
עלות צפיה במחברת סרוקה 3 ₪. לחברי אגודת הסטודנטים ללא עלות.
אישור לימודים וגליון ציונים
עלות אישור לימודים וגליון ציונים לסטודנט שסיים לימודיו   30 ₪.
המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק או חברת האשראי).
הוראת קבע שלא כובדה
עמלה בגין הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק ו/או חברת האשראי - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
עמלה על הנפקת שובר תשלום נוסף
סטודנט שאבד לו שובר התשלום - 10 ₪  להוצאת שובר חדש.

אי השתתפות בסיורים לימודיים ללא הודעה מראש

סטודנט שנרשם לסיור ולא הגיע אליו ולא הודיע לפחות 3 ימי עבודה מראש למדור סיורים על אי השתתפותו בסיור, יחוייב בקנס של 50 ₪.
עמלה בגין הזמנת כרטיס מכללה נוסף
הזמנת כרטיס מכללה נוסף - 20 ₪.

אי השתתפות בבחינת בקיאות

סטודנט שלא הגיע לבחינת בקיאות יחוייב בקנס של 50 ₪.

קורס עזרה ראשונה
סטודנטים החוזרים על הקורס מכל סיבה שהיא יחוייבו בעלות הקורס 150 ש"ח.

סטודנטים הלומדים במסלול הסבת אקדמאים/תואר שני M.Teach יחוייבו בעלות הקורס 150 ש"ח.

סטודנטים חיצוניים הלומדים קורס עזרה ראשונה ישלמו 300 ש"ח + 38 ש"ח ביטוח תאונות אישיות = סה"כ 388 ש"ח.

מיקום הסעיף: 39

תעריפי ספריה

השאלה בין ספרייתית : ניתן לקבל מאמרים וספרים מספריות אחרות בתשלום של 10 ₪.
איחור בהחזרת ספרים מוזמנים 10 ₪ ליום.
סטודנט שאיבד או לא החזיר ספר לספריה יחויב ב-85 ₪ או בעלות הספר בתוספת 10%, הגבוה מביניהם. באפשרותו של הסטודנט לרכוש את הספר שאבד, בעצמו.
סטודנט שהטיפול באי החזרת ספר עבר לטיפול מדור שכר-לימוד יחויב בתוספת לנ"ל ב-25 ₪  דמי טיפול.

מיקום הסעיף: 40

כרטיס צילום

סטודנט שקיבל כרטיס צילום מהדיקן או מכל גורם אחר במכללה עקב יציאה למילואים, לקות למידה או כל סיבה אחרת, מתבקש להחזיר את הכרטיס בסוף הסמסטר. סטודנט שלא יחזיר את הכרטיס במועד יחויב ב-15 ₪ . סטודנט שיחזיר את הכרטיס לאחר המועד יחויב בקנס של 5 ₪ .
החזרת הכרטיס במשרדי דיקן הסטודנטים.

מיקום הסעיף: 41

 

חוברות משנים קודמות
שכר לימוד - לימודי המשך, תשע"ח לצפייה בקובץ PDF
שכר לימוד - לימודי המשך, תשע"ז לצפייה בדף האינטרנט
שכר לימוד - לימודי המשך, תשע"ו לצפייה בקובץ PDF
שכר לימוד - לימודי המשך, תשע"ה לצפייה בקובץ PDF