הרכב שכר הלימוד למורים בשנת שבתון

סטודנטים הלומדים במסגרת שנת שבתון נדרשים להציג את אישור קרן השבתון ללימודים, לחתום על כתב התחייבות כספית ועל הרשאה בה הם מאשרים לקרן השבתון להעביר את התשלום בגין הלימודים ישירות למכללה.

יש לשים לב כי קיימם 2 טפסים:

למשתלמים השייכים לארגון המורים

למשתלמים הקיימים להסתדרות המורים

על כל משתלם למלא את הטופס הרלוונטי. ניתן להוריד את הטפסים באתר המכללה.

לידיעת הסטודנט, אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכ"ל במלואו ישלם הסטודנט את ההפרש

על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכ"ל במלואו

קרן ההשתלמות אינה משלמת עבור תשלומים שהם מעבר לשכ"ל כמו אגרות חובה ורשות וכדו'. תשלומים אלו יחולו על הסטודנט וישולמו על-ידו.