הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

סטודנט שילמד בשנה"ל תשפ"ב בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש בשובר, אשראי בתשלום אחד, צ'ק מזומן או בהעברה בנקאית אחת עד לתאריך 15.10.2021. כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנה"ל יהיה זכאי להנחה, בתנאי שישלם את יתרת שכר הלימוד בתוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.
ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל בסיסי מופחת בלבד.
ללומדים לתואר שני או הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר הלימוד הבסיסי המלא.
 
הפרשי הצמדה
גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.
ההצמדה למדד חלה עד לפירעון על התשלומים.
סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים בשיקים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה. לאחר שיפרעו כל התשלומים.