הנחה על תשלום מראש, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים

הנחה על תשלום מראש
סטודנט שילמד בשנה"ל תשע"ט בהיקף לימודים מלא, וישלם את מלוא שכר הלימוד מראש: במזומן, שובר, אשראי בתשלום אחד, צ'ק בתשלום אחד או העברה בנקאית עד 15.10.18 כולל, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכ"ל.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכר לימוד מופחת. אין הנחה על תשלומים נלווים. סטודנט שהתקבל בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים יהיה זכאי להנחה, בתנאי ששילם את יתרת שכ"ל תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה.

ללומדים לתואר ראשון ההנחה תינתן משכ"ל מופחת.

ללומדים לתואר שני, הסבת אקדמאים ההנחה תינתן משכר לימוד מלא.

הפרשי הצמדה
גובה שכר לימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד ומתעדכנים בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש בד"כ ב-15 לכל חודש.
ההצמדה הנ"ל הינה עפ"י חוק ואינה מהווה קנס על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הריאלי של שכר הלימוד.

סטודנט שיבחר לשלם בתשלומים, בצ'קים או בכרטיס אשראי יצטרך במידת הצורך לשלם את הפרשי המדד בסוף השנה, לאחר שיפרעו כל התשלומים.