תשלומים נוספים, אישורים ומסמכים

הגשת עבודה/פרוייקט/סמינריון באיחור

סטודנט שמאחר בהגשת עבודה/פרוייקט/סמינריון, במהלך שנת הלימודים יוכל להגיש את העבודה בתנאים כדלקמן:

  • הגשה של עד שלושה שבועות לאחר המועד שפורסם תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור המרצה ותשלום קנס של 100 ₪.
  • הגשה של עבודות עבור סמסטר א' לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר ב' אך ורק בהינתן קבלת אישור המרצה, אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
  • הגשה של עבודות עבור סמסטר ב' או קיץ לאחר שלושה שבועות מהמועד שפורסם ניתן יהיה להגיש עד ליום סיום סמסטר א' בשנה העוקבת אך ורק בהינתן קבלת אישור מהמרצה, קבלת אישור מוועדת חריגים הוראה ובתשלום קנס בסך 350 ₪.
  • אחרי התאריכים הנ"ל לא ניתן להגיש את העבודה ועל הסטודנט להירשם לקורס זהה או חלופי מחדש, בעלות מלאה ויהיה עליו למלא אחר כל הדרישות האקדמיות הנדרשות בקורס.

תשלום הקנס מתבצע במדור שכר לימוד רק לאחר קבלת טופס ממדור בחינות, המציין את גובה הקנס.

אישור אקדמי לדחיית הגשת פרוייקט, עבודה ו/או סמינריון אינו מהווה ביטול תשלום הקנס.
הנוהל המלא מפורט בתקנון האקדמי.
 

גרירת לימודים מעבר לשנים תקניות

סטודנט המפצל לימודיו מעבר לשנים התקניות ישלם בכל שנת פיצול תוספת של 10% משכר הלימוד המוסדי המלא (לא מופחת).

שם התוכנית מס' שנים תקניות לתואר
B.Ed סטודנט סדיר 4
B.Ed מורה בפועל עד 32 ש"ש 3
B.Ed מורה בפועל עד 45 ש"ש 4
B.A 3
B.A הפרעות בתקשורת 3.5
B.Sc 3
M.Ed/M-Teach 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 30 ש"ש 2
הסבת אקדמאים להוראה עד 60 ש"ש 3
הרחבת הסמכה להוראה עד 24 ש"ש 2
הרחבת הסמכה להוראה עד 36 ש"ש 3
B.Ed תכנית מצויינים 3

תקורה על לימודים חלקיים

סטודנט הלומד פחות מ- 50% מערכת (בבדיקה שנתית) ישלם בכל סימסטר תוספת תקורה של 5% משכר הלימוד מוסדי מלא (לא מופחת)

חזרה על קורס

סטודנט החייב לחזור על קורס מכל סיבה שהיא, יחוייב בתשלום מלוא עלות הקורס.

רישום לקורס לאחר תקופת השינויים - ייעוץ מאוחר

סטודנט שיאושר לו אקדמית רישום לקורס לאחר תום תקופת השינויים יחוייב בסך 200 ₪ עבור רישום מאוחר.

ביטול קורס שלא בתקופת השינויים

סטודנט המבטל קורס שלא בתקופת השינויים יחוייב בקנס של 50% מעלות הקורס

בחינת פטור מקורס
מבחן פטור מקורס (במידה ומתאפשר עפ"י תקנות אקדמיות) - 82 ₪.

מבחן מיון לרמות

מבחן מיון מחשבים - 82 ₪.

מבחן אמיר"ם, מיון לרמות אנגלית - 252 ₪.

מבחן יע"לנט - 240 ש"ח.
ויתור אקדמי
עלות ויתור אקדמי לקורס אחד - 180 ₪.
עלות ויתור לכל קורס נוסף - 15 ₪ עד לתקרה של 4 ויתורים לטופס אחד.
אי השתתפות בבחינות מועד ג' ללא הודעה מראש
סטודנט שאושר לו להבחן במועד ג' ולא הגיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנהלים, יחויב בקנס של 95 ₪.

אי הגעה למבחן בתנאים מיוחדים

סטודנט שאושר לו להיבחן בתנאים מיוחדים ולא הגיע לבחינה, ולא הודיע על כך מראש בהתאם לנוהלים יחוייב בקנס של 95 ₪.
צפיה בבחינה סרוקה
עלות צפיה במחברת סרוקה 3 ₪. לחברי אגודת הסטודנטים ללא עלות.
אישור לימודים וגליון ציונים
עלות אישור לימודים וגליון ציונים לסטודנט שסיים לימודיו   30 ₪.
המחאה שלא כובדה
עמלה בגין המחאה שלא כובדה ע"י הבנק - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק או חברת האשראי).
הוראת קבע שלא כובדה
עמלה בגין הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק ו/או חברת האשראי - 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
הוצאת המחאה מהבנק
עמלה בגין הוצאת המחאה דחויה שהופקדה בבנק - 17 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
עמלה על הנפקת שובר תשלום נוסף
סטודנט שאבד לו שובר התשלום - 10 ₪  להוצאת שובר חדש.

אי השתתפות בסיורים לימודיים ללא הודעה מראש

סטודנט שנרשם לסיור ולא הגיע אליו ולא הודיע לפחות 3 ימי עבודה מראש למדור סיורים על אי השתתפותו בסיור, יחוייב בקנס של 50 ₪.
עמלה בגין הזמנת כרטיס מכללה נוסף
הזמנת כרטיס מכללה נוסף - 20 ₪.

אי השתתפות בבחינת בקיאות

סטודנט שלא הגיע לבחינת בקיאות יחוייב בקנס של 50 ₪.

קורס עזרה ראשונה
סטודנטים החוזרים על הקורס מכל סיבה שהיא יחוייבו בעלות הקורס 150 ש"ח.

סטודנטים הלומדים במסלול הסבת אקדמאים/תואר שני M.Teach יחוייבו בעלות הקורס 150 ש"ח.

סטודנטים חיצוניים הלומדים קורס עזרה ראשונה ישלמו 300 ש"ח + 38 ש"ח ביטוח תאונות אישיות = סה"כ 388 ש"ח.